Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
98

begyndte med Underskrifterne, som jeg ikke gider videre at benævne, uden at Beviserne herfor ligge i Cancelliet. Jeg har maattet see Mænd uden Fortjeneste at foretrækkes mig og gives Hædersstav i Haanden, da jeg nu i mit Syns næsten ganske svækkede Tilstand maa holde mig til Krykken. Træt af Møie og kjed af Fortrædelighed gik jeg fra Throndhjem til Meldals Kald, hvor jeg dog i den mindre Kreds finder Mennesker at oplyse, og grave i Jord og Have, plante Kaal og Blomster og frydes i mine gamle Dage, som Religion og Videnskaberne, Alderdommens hulde Veninder, give sine Dyrkere. Usigelig meget vil det glæde mig at see mig hædret ved Deres Agtelse og Ynde, og at min Søn Jacob v. d. Lippe Parelius, som nu skal tage sin theologiske Examen for derefter at blive Personel-Capellan hos mig, maatte finde i Deres Velb. en bevaagen Velynder, som vilde lønne mine Bestræbelser for vort throndhjemske Videnskabersselskabs Oprindelse og Fremgang med mere, som jeg efter Evne har fremvirket til mit Lands Oplysning og Velfærd. – – – –

Meldals Prestegaard 16 Juni 1807.

Deres Velb.s ærbødigste Tjener

Parelius.

Hr. Biskop Bech har vel i en Afhandling i Minerva gjort Underretning om de offentlige Stiftelser i Throndhjem, hvori han complimenterer og tilregner Fjeldsted[1] og Schønheyder de nye Indretninger ved samme, men oven i Cancelliet kan beviisliggjøre, at de af mig vare udarbeidede og skrevne i en befalet Commission, førend nogen af disse ankom til Stiftet, og jeg maatte endog siden den kgl. Confirmation have megen Møie med at faa samme udførte, hvorved Misundelse, Egennytte, Magelighed og alskens Fordomme lagde nye Hindringer, som jeg dog Gud skee Tak alle overvandt. Beskedenhed mod visse tillader mig ikke at anføre speciellere Omstændigheder. Mine møisommelige Dage og vaagne Nætter har nu næsten tilintetgjort mit Syn, hvilken Omstændighed har gjort ogsaa min Beslutning til intet, at udgive noget fuldstændigt om det offentlige Væsen i Throndhjem.

  1. Thorkel Fjeldsted, Stiftamtmand i Throndhjem 1786–96.