Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
97

og Tegning, hvortil en stor Sal var indrettet. De forrige Friskoler, som vare 4 i Tallet, havde tilforn hver kun 20–30 Børn og een Lærer. Den ene af disse Skoleholdere var tillige Høker, men alle slet lønnede. Nu blev fire Skoler indrettede, 2 Lærere og en Læremoder i Haandarbeide med Spinding og Strikning med passelig Løn, frit Lys og Brænde. I hver Skole blev nu 100 og flere Børn antagne til Underviisning, og naar de her have lært det fornødne, og havde Nemme og Evne til at gjøre mere Fremgang, bleve de henviiste til Middelskolen i det forrige Vaisenhuus. Ved en rig Tiggerindes Gavebrev, som udgjorde omtrent 700 Rdlr. fik jeg i Forening med Dr. Hagerup Anledning til at faa oprettet et Brændemagasin til Bedste for de Fattige, da Betalingen blev tillagt hvert Aars Rente til Indkjøbets Udvidelse og almindeligere Hjelp for Trængende. Afdøde Rector Kleist overdrog mig at bestemme Bruget af hans Midler, som han havde helliget til offentlig Brug, men tillige foreskrevet nogle testamentariske Arvinger, som i deres Levetid først skulde nyde Renterne. Hans Betragtninger vare især henvendte til Landalmuens Bedste, at nyttige Skrifter skulde trykkes til Uddeling blandt samme, gode Kunstnere og Haandverkere ansættes iblandt dem, store og unyttige Myrer gjennemgraves, engelske Faar anskaffes og uddeles, de offentlige Veie prydes med Træer m. m.

Her standser min Throndhjemske Bane, hvor jeg kunde have Grund til at vente den Løn for mine 9 Famulatsaars, 20 Capellansaars møisommelige Dage og vaagne Nætter, at erholde Frue Kirkes Sognekald, som ved Wittrups Forflyttelse til Størdalen var ledigt og hvorom jeg havde temmelig grundede og bekjendte Forhaabninger. De kjender Verden og Fordommenes Magt, at de, som ville løse disses Lænker, maa flere Steder støde an mod de forskjellige Interesser, som krydse imellem dem.

Daværende Hospitalsprest, nu Biskop Bech ombar selv og lod ombære en Ansøgning af ham selv opsat i Indvaanernes Navn, som han foregav at søge alene forat være des vissere paa Capellaniet, da han sagde, at han vidste, at Sognekaldet var bestemt for mig, hvorved man blev tillokket at underskrive. En Complot af Domkirkens Sogn