Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

ganske ubetydelige og desuden kan man dog ei af en mindre rigtig Bibeloversættelse slutte, at selve Bibelen er forandret, lemlæstet, fordærvet og besmittet. Vi ere derhos forvissede om, at Enhver, som ærligen har aabnet sit Hjerte for Sandheden i vor Bibel, har i sit eget Hjerte erfaret Ordets saliggjørende Kraft, har annammet Guds Aands Vidnesbyrd om, at Bibelen er et uforfalsket Guds Ord.

2. Det andet Beviis for Joseph Smiths guddommelige Myndighed er følgende: „Ifølge Johannes Aabenbaring 14, 6. skal en Engel bringe et evigt Evangelium; Joseph Smith foregiver, at en Engel ved Navn Moroni, har aabenbaret, hvor Mormons Bog var at findealtsaa er han sendt af Gud.“ — Johannes Aabenbaring er en dunkel Bog, der ikke er fuldkommen udtydet af Nogen og ei kan fuldkommen udtydes; forend det er opfyldt, som der forudsiges om Guds Kirke. Men at Mormonerne her forfalske den rette Udtydning, sees lykkeligviis af selve det anførte Sted. Det evige Evangelium, som Engelen havde at forkynde dem, som boe paa Jorden, og alle Hedninger og Stammer og Tungemaal og Folk, det forkyndes os nemligi det næste Vers 7: „Frygter Gud og giver ham Æren, fordi hans Doms Time er kommen, og tilbeder den, som haver gjort Himmelen og Jorden og Hav og Vandkilder.“ Altsaa ligesom den stridende Kirke paa Jorden i Vers 1—5 er trøstet og styrket til Bestandighed ved Synet af de Saliges Samfund med Herren, saaledes styrkes og trøstes den her ved det Gledens Budskab, at Herrens Domstime skal komme, den Time, paa hvilken Kirkens Forfølgere skulle faae deres Gjengjeldelse, men de Troende den fuldkomne Salighed; derfor formanes disse til her i Kampens Tid at frygte og ære den Gud, som har skabt Alt og ved sin eenbaarne Søn har beredt Frelse for Alle, den Gud, hvis Frelses Raadslutning og hvis Frelses Udførelse er skildret i de foregaaende Bøger i Bibelen. Men i hvad Forbindelse staaer da dette Evangelium med Joseph Smith og hans Mormons Bog? Dette evige Evangelium kan dog umuligen være noget andet end det, som engang er bragt ved Christum, saasandt Apostelens Ord staaer ved Magt: „Saamange, som Guds Forjættelser ere, ere de i ham (nemlig Christus) Ja, i hamAmen“ (2 Cor. 1, 20); men at Joseph Smiths Evangelium er et ganske andet end Christi Evangelium, det skal siden blive klart paaviist, og derfor kan man paa Jossph Smith og alle hans Apostle med fuldeste Ret anvende Pauli Ord: „Dersom og vi eller en Engel af Himmelen prædike et andet Evangelium for Eder, end det, vi prædikede Eder, han være en Forbandelse!“ (Gal. 1, 8).

3. Det tredie Beviis lyder saaledes: „Herr Smith bevidner, at Peder, Jacob og Johannes kom til ham i Egenskab af tjenende Engle og ved Haandspaalæggelse