Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

Ingensteds. Denne Tids Lære er ligesaa fuldkommen som den forrige, og vi gjøre endnu den Paastand, at denne fuldkomne Overensstemmelse i Læren i ethvert Punkt, er et uomstødeligt Beviis paa, at Joseph Smith var sendt af Gud.

Sandelig! der skal en Mormons magesløse Fræekhed til at vove en saadan Paastand som denne; thi i det Følgende, hvortil vi henvise, skal det blive klart beviist, at der er en fuldkommen Uovereensstemmelse imellem Mormonernes Lære og Bibelens Lære. Men vi skulle allerede her i Anledning af ovenstaaende Yttringer bevise Mormonernes gruelige Løgnagtighed; thi de samme Mormoner, som altsaa paastaae, at der er en fuldkommen Overensstemmelse i Læren i ethvert Punkt; de samme Mormoner, som idelig anføre Bibelsteder, for at bevise deres Læres Sandhed; de samme Mormoner, som i deres „Troes-Artikler“ sige: „Vi troe ogsaa, at Guds Ord, som indeholdes baade i det gamle og nye Testamente, er Sandhed;“ de samme Mormoner, som i deres Skrift: „De sande Vidners Liv og Lærdom,“ siger: „Vi troer den ganske hellige Skrifts gamle som nye Testamente, de historiske som Sandhed, de prophetiske Skrifter som Inspiration, og at det hele Indhold tjener os til Lærdom, til Opbyggelse, til Rettelse, til Underviisning i Retferdighed;“ de samme Mormoner paastaae igjen paa et andet Sted, og deres herværende saakaldte Biskop Dorius har for mig vedkjendt sig følgende deres Paastand, at Satan har berøvet Verden et stort Antal hellige Bøger og fordærvet de faa, som vi have igjen i Bibelen, saa at de ere lemlæstede og forandrede, og at maaske ikke et Vers af den hele Bibel har undgaaet Besmittelse. Sandelig! her vise de sig strax som Løgnerens Tjenere, idet de paastaae, baade at Bibelen er fordærvet, lemlæstet, forandret og besmittet maaskee i hvert Vers, og tillige, at Guds Ord i det gamle og nye Testamente er Sandhed; thi Bibelen kan umuligen baade være Sandhedens Ord og tillige fordærvet, lemlæstet, forandret og besmittet. Her vise de sig strax som Løgnerens Tjenere; thi det er dog vel soleklart, at dersom „Bibelen“ var forandret, lemlæstet, fordærvet, besmittet, saa kunde jo Mormonernes Lære, dersom den var Sandhed, ikke, som de paastaae, i ethvert Punkt stemme overeens med Bibelens Lære. Ja! her vise de sig strax som Løgnerens Tjenere; thi det er historisk beviist, at Bibelen er Guds uforfalskede Ord; det er historisk beviist, at endogsaa Biskopper, som kjendte Apostlerne selv, have erkjendt som ægte flere af det nye Testamentes Bøger. Vel gives der mange forskjellige Lesemaader, men i de saare mange Haandskrifter, som haves fra den eldste Tid af, findes ikke mere end alene 6 Steder, hvor de forskjellige Lesemaader medføre nogen vesentlig Forandring i Meningen. Vel gives der enkelte Feil i vore Bibeloversettelser, men de ere alle