Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

fremlagte og beskræftede for Domstolene, er noksom bekjendt, at nemlig Joseph Smith, der tilligemed Faderen havde været Skattegraver, var ligesom Faderen, bekjendt for Usandfærdighed, Drukkenskab og Løsgjængeri. De have fortiet, at Joseph Smith bedrog en lettroende Mand, for at faae Mormons Bog trykt; at han ogsaa, efterat han var fremstaaet som Mormonernes Overhoved, indlod sig i Handelsspeculationer, og — gik fallit. De have fortiet, at flere Koner og Piger have angivet ham som deres Forfører under Prophetiens Maske, at han blev sat under Tiltale paa Forlangende af En af de Venner, hvis Ægteseng han havde besmittet, og dræbtes i Fængslet under et Opløb i 1844. Men naar vi nu saaledes seer, at Joseph Smith var en ugudelig Bedrager, kan da noget fornuftigt Menneske tænke sig Muligheden af, at Sandhedens Gud, den Hellige, skulde ville benytte sig af en saadan Person som sit udvalgte Redskab til at aabenbare Menneskene Sandheden, at udbrede den Lære, som Guds eenbaarne Søn gav os? Vel nægte Mormonerne, hvad vi her have berettet om Joseph Smith, og erklærer det for Løgn og Bagvaskelse, ja! ere frække nok til at stille ham i Sammenligning med Jesum Christum, forsaavidt han ogsaa blev beløiet og bagvasket; men der er den store Forskjel, at, medens hele Frelserens Liv beviste Løgnagtigheden af de mod ham gjorte Beskyldninger, saa er det historisk beviist, at Joseph Smiths Liv netop er et soleklart Vidnesbyrd om Sandheden af de mod ham gjorte Beskyldninger; at, medens selv Jesu Fiender, selv Forræderen Judas, selv hans Dommer Pilatus maatte bevidne hans Uskyldighed, saa have vi troværdige Vidnesbyrd om Joseph Smiths Ugudelighed, og det endog ogsaa af Nogle, som engang vare hans Venner. Ja! endogsaa selv Joseph Smiths egen ypperste Apostel, Orson Pratt, maa imod sin Villie afgive Vidnesbyrd om, at han var en ugudelig Bedrager; thi i et lille Skrift „Guddommelig Myndighed,“ eller om det Spørgsmaal: „Var Joseph Smith sendt af Gud? ved Orson Pratt, en af de 12 Apostle i Jesu Christi Kirke af sidste Dages Hellige“ — i dette lille Skrift anføres 11 Beviser for Joseph Smiths guddommelige Myndighed, og den nævnte Mormonapostel Pratt tilføier, at dersom kun eet af disse Beviser kan modbevises, da er Joseph Smith en Bedrager. Men nu er ikke alene eet men alle 11 Beviser modbeviste (See: Pastor Gardes Bog „Om de mormonske Vildfarelser); altsaa har en Mormonapostel selv fældt den Dom over Joseph Smith: Han er en Bedrager!

1. „Dersom Joseph Smiths Lære — saa siger Mormonapostelen — i nogen Henseende var falsk, saa skulde han blive forkastet som en Bedrager... Hvor finder man en Mand — han være saa sprænglærd han vil — der kan bevise, at Hr. Smiths Lære er falsk?... Hvor finder man da nogen Forskjel imellem den gamle og den nye Lære?