Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

hine falske Apostle det for Løgn, hvad Christus, Sandheden selv, har sagt! — Mormonernes Gud er en løgnagtig Gud; thi han modsiger sig selv ske og aldeles, og han holder slet ikke hvad han har lovet. Saaledes heder det i deres nyere Aabenbaringer, at „Materien, hvoraf Verden er bygget, har været til fra Ævighed af; at Gud følgelig ikke har skabt Verden, at han ikke har skabt Mennesket, men avlet det; endelig at han er i stadig Væxt og følgelig i stadig Forandring; men i Mormons-Bog Side 519 heder det, at „Gud har skabt Himmelen og Jorden og Mennesket ved sit Ord, at Gud er et uforanderligt Væsen, hos hvem der ikke er Forandring eller Skygge af Omskiftelse. See, saa lyder det, Jeg siger Eder: der er ingen Forandring, hos ham; om saa var, vilde han ophøre at være Gud.“ — Mormonernes Gud gav sit Folk først den Forjættelse, at Zion skulde være i Missouri, hvilket Land de skulde have til Eiendom evindeligen, og han bød dem der at bygge et Tempel og en Stad; men han bedrog dem, og de bleve udjagede derfra. Siden gav han den samme Forjættelse om en Landstrækning i Staten Illinois; men atter bedrog han dem, og de bleve udjagede. — Den levende Gud derimod, som skildres os i den hellige Skrift, er sanddru og trofast, ja! han er Sandheden selv (Jerm. 10, 10. Joh. 14, 6. 18, 37), og han holder trofast Alt, hvad han har lovet os (4 Moseb. 23, 19. Ps. 33, 4. Es. 54, 10). Og medens den eneste sande Gud er efter Bibelens Ord en kjærlig, naadig, barmhjertig og langmodig Gud (1 Joh. 4, 16. Psalm. 103, 8. 145, 9. 103, 13. Joh. 3, 16. Luc. 9, 52—57), saa skildres Mormonernes Gud som en haard og ubarmhjertig Gud, som truer med, at „Mormonerne skulle søndertræde og sønderrive Folkene paa Jorden;“ derfor ere og Mormonernes Bøger overfyldte med Trudsler og Forbandelser (see Mormons-Bogs guddommelige Troverdighed No. 6. Lærd. Bog Side 60. Lærd. og Pagt. Bog 56, 57, 221, 222 og mange andre Steder). Medens vor Frelser har befalet sine Disciple, at „prædike Evangelium for al Skabningen“ (Marc. 16, 15. Matth. 28, 19. Col. 1, 23. Gal. 3, 28. Col. 3, 11), saa lære Mormonerne, at de kun skal „advare de Retskafne om at frelse sig fra Verdens Fordærvelse; men vi troe det ikke Ret at befatte sig med Trælle eller prædike Evangeliet for dem eller døbe dem mod deres Herres Villie og Ønske“ (see Lærd. og Pagt. Bog Side 315). Altsaa lære de, at de arme Negre skulle ikke imod deres Herres Villie frelses fra Verdens Fordervelse, om de end hungrede og tørstede noksaa meget efter Naade! Kan da dette stemme med Frelserens Lære, da han netop kom, for at frelse det Fortabte, frelse Alle?

Med Hensyn til Christi Kirke paa Jorden lære Mormonerne, at den gik tilgrunde efter nogle faa Aarhnndreders Forløb,