Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

uden Herren ligefrem advaret os mod falske Propheter, som tale om Syner og Drømme o. s. v.? Jerm. 23, 25—28. Har da Mormonerne Drømme og Syner o. s. v., da er det Djevelens Gjøglebilleder; thi deres Lære er imod Guds Ord, er sammensat af den ene Løgn værre end den anden.

11. Det sidste Beviis er, at Mormonerne udføre Mirakler. For det Første have vi ingen Grund til at troe Beretningen derom; thi de fortælle kun om deres Undergjerninger, men de gjøre dem aldrig saaledes, at vi kunne see dem. Eller skulle vi uden Videre troe En paa hans Ord, naar det behager ham at fortælle os, at han har gjort Undergjerninger, at han derfor er sendt af Gud? Aldeles ikke. Men dernæst skulle vi og betænke, at om og Mormonerne havde udført Undergjerninger, saa var det slet intet Beviis for, at de ere sendte af Gud; thi vi skal vel ihukomme Herrens Ord: „Falske Christi og falske Propheter skulle opstaae og gjøre store Tegn og underlige Gjerninger, at de Udvalgte skulle og forføres, om det var muligt“ (Matth. 24, 24). „Men Hiins Tilkommelse skeer efter Satans kraftige Virken med al Løgnens Magt og Tegn og underlige Gjerninger og med al Ugudelighedens Bedrag iblandt dem, som fortabes“ (2 Thess. 2,9—10). Dersom da Mormonerne virkeligen kunde gjøre Mirakler, da var netop det et Beviis for, at de ere udsendte af Djævelen, og at de kraftigen understøttes af ham; thi deres Lære strider aldeles imod Guds Ord; men gjør den det, da kan de ei være sendte af Sandhedens Gud; thi han kan ei stadfæste Løgnen; da har Løgneren selv givet dem Vidnesbyrd om, at de ere sendte af ham.

Vi see da, at Beviserne for, at Joseph Smith er sendt af Gud, kunne ikke bestaae for Sandhedens Domstol[1]. Altsaa har Joseph Smiths egen Apostel fældt den Dom over ham, at „han er en Bedrager, som har overgaaet alle tidligere Bedragere i 1700 Aar.“ Derfor vogter Eder for disse falske Propheter, som ville drage Eder ned i Løgnens og Syndens Skarn og for evig fordærve Eders Sjæle!


II.


Vi have ovenfor sagt, at Mormonernes Lære strider aldeles imod Guds Ord, og vi skulle her bevise det saa klart, at enhver Sanhedskjærlig maa fatte det.

Med Hensyn til Gud lære de: „Den øverste Gud frembragte Guderne tilligemend Himlene og Jorden.“ Johannessaa heder detomtaler i Aabenbaringen 144,000 af disse Guder (see deres Tidsskrift Millennial Star 1852, 455[2]).

  1. En klar Gjendrivelse af alle hine 11 Beviser findes i Gardes Bog om de mormonske Vildfarelser; Rummet tillod mig ikke at anføre mere.
  2. Jeg henviser til Mormonernes egne Skrifter, for at de ei skulde beskylde mig for at anføre deres Ord galt.