Side:Diplomatarium Norvegicum 1-1.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


faa et Begreb om Oldsproget, og desuden da vel faar dette i rigeligere Mængde, men stykkevis og for et kortere Tidsrum, medens man tiltrænger den hele Samling for at erholde et Overblik. Fremdeles tillader vor Anordning en strengere Kritik ved Oldbrevenes Behandling, og sætter Udgiveren istand til at levere dem saa paalideligt aftrykte, som han efter sit videnskabelige Standpunkt formaar. Ethvert Oldbrev nemlig, som vækker Tvivl eller Betænkelighed med Hensyn til Indhold eller Form, enhver Afskrift eller ethvert Aftryk, om hvis Paalidelighed han ikke er ubetinget forvisset, kan han lægge til Side til nærmere Undersögelse, og denne Fordel maa formentlig ved et Diplomatarium ansees for saa væsentlig, at den större Lethed, som den strengt chronologiske Anordning iövrigt i specielle Retninger afgiver, ikke kan opveie dens Mangler, til hvilke vi fremfor alt henregne den, at Udgiveren maa trykke en mistænkelig Afskrift eller et upaalideligt, feilfuldt Aftryk, hvis Original ikke er ham let tilgængelig, paa sin Plads i Aarfölgen, og saaledes nödvendigvis maa levere et Arbeide af som forskjelligt Værd. vi anse det ufornödent at anføre Beviser for, at Fastholden ved Chronologismen hidtil virkelig har fört til slige Resultater, da Uundgaaeligheden deraf formentlig indlyser af sig selv.

2. Valget af hver Samlings (Binds) Indhold bestemmes af Originalens eller en af Udgiverne tagen paalidelig Afskrifts Tilstedeværelse, saaledes at et fra Indholdens Side uvæsentligt Brev trykkes fremfor et vigtigere, hvorom i en eller anden Retning ny Oplysning tiltrænges. Dernæst söger man i hver Samling (eller Bind) at levere Oldbreve fra alle Tidsrum, fra alle Egne i Landet, angaaende saa mange forskjellige Gjenstande som muligt, saaledes at hvert enkelt Bind i sig indslutter Materialier saavel til Sprogets Historie gjennem omtr. 300 Aar i det Hele, som til de mere eller mindre fremtrædende Dialekter; saavel til Landets Topografi og Historie i de forskjellige Landskaber, som til Slægterne, Sæderne, Rettergangen o. s. v. Forsaavidt dette Hovedformaal ikke derved tilsidesættes, have vi for Öie saavidt muligt at udtömme enkelte mindre Diplomsamlinger, samt ikke at adsprede mere end nödvendigt Brevskaber angaaende samme Slægt eller Gods. I dette Hefte have vi saaledes seet os istand til at levere samtlige det Deichmannske Bibliotheks Diplomer for den Tid, Heftet omfatter, og noget nær alle Breve angaaende Finnens Gaard og Gods paa Voss. Ligesaa ere næsten alle Afskrifterne fra Vatikanets Arkiv her trykte, undtagen nogle, der indeholde saa aabenbare og væsentlige Afskriverfeil, at vi hverken vovede paa egen Haand at rette dem, eller trykke Brevene som de ere.