Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/530

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
508
Haakon Magnusſøn.

ſig ind i Sagen, men foreløbigt bekræftede Skraaen, bydende Jemtelændingerne at overholde alt ſammen, ſaaledes ſom Erkebiſkoppen havde indrettet det[1]. Men nogen yderligere Reviſion af Skraaen fandt hverken Sted i Haakons eller hans Efterfølgers Tid; den blev altſaa gjeldende, ſom den var, og bekræftedes endog fremdeles i 1378[2]. Kong Haakons Forhold til Erkebiſkop Nikolas I. i Upſala var ſaaledes venſkabeligt nok. For Øjeblikket maa han have ſtaaet i lige ſaa venſkabeligt Forhold til hans Eftermand, den før omtalte Nikolas Hviit, forhen Biſkop i Veſteraas, thi denne, en Broder af Kong Byrges Slotsfoged Karl Tydſke, og ſelv en af dem, der ved „Haatuna-Legen“ blev tagen til Fange tilligemed Kong Byrge, var ſaaledes en Tilhænger af denne, og vilde formodentlig af den Grund heller ikke, da han kom tilbage med Pallium, ſom han havde hentet om Sommeren 1308[3], begive ſig til Sverige, men drog, ſom man erfarer, til Norge, hvor han befandt ſig i Bergen netop paa ſamme Tid ſom Kongen var der, og hvor han maaſkee havde tilbragt hele Vintren. Men han havde endnu ikke tiltraadt Erkeſtolen, og var viſtnok ganſke fremmed for Jemterne, der neppe engang vidſte noget om hans Ankomſt til Norge; for ſaa vidt de da i Tilfælde af en aabenbar Krig paa deres Kanter heldede til de Svenſkes Side, vilde neppe noget

  1. Skraaen findes i Tillægget til Hadorphs Udg. af den ſvenſke Riim-Parafraſe af St. Olafs Saga, ſaavel ſom i Dipl. Sv. II., Tillæg No. 1754; Originalen er nu i det ſvenſke Rigsarchiv. Her ſtaar det udtrykkeligt at „denne Ret hittedes“, det vil ſige befandtes ved Underſøgelſe at være billig eller ſedvansmesſig, om Vintren efter Juul 1303, da Erkebiſkop Nikolas kom til Jemteland, og Sira Erlend Styrkaarsſøn kom fra Norge paa Kong Haakons Vegne. Brevet er ſkrevet paa Norſk. Det beſtemmes her, at Betalingen for alle kirkelige Forretninger ſkal erlægges i Lerred, f. Ex. for Brudevielſe 2 Alen, for Innergang 2 Alen, for Liigferd 15 Alen, o. ſ. v.: kun naar Lerred ej havdes, ſkulde der betales i Smør, Skind eller Korn; om rede Penge var ej Tale. Heraf maa man formode, at der i Jemteland tilvirkedes meget Lerred.
  2. N. gl. L. III. No. 113 S. 201.
  3. Den 15de Juli 1308 fik Nikolas Pallium i Poitiers, ſe Porthans Bullarium S. 68; at han var i Bergen 4de Marts 1309 ſees af Mscr. Barthol. E. 501—503; han udſtedte da Vidnesbyrd om Biſkop Arnes Appell i den færøiſke Biſkopsſag. Formodentlig er han da kommen med et Skib directe fra Brügge til Bergen, hvilken i de Tider ſynes at have været den ſedvanlige Rente for dem, der fra Frankrige agtede flg til Norge og ligeledes omvendt til Brügge, naar man fra Norge ſkulde til Frankrige. Den Vej tog, ſom man ſeer, Biſkop Thorfinn af Hamar, ligeledes Erkebiſkop Jørund og Jon Elg. Men det er da ej rimeligt at Nikolas ſkulde være kommen til Norge ved Vintertid: ſandſynligviis kom han allerede Heſten forud og forblev i Bergen, deels for Aarstidens Skyld, deels for at erfare noget nærmere om Forholdene l Sverige, inden han begav ſig derhen. Den 28de Mai finde vi ham i Upſala, Dipl. Sv. No. 1624.