Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/951

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
933
Kirkemøde i Bergen.

tilbage til Tunsberg, og forblev her, indtil det lakkede mod Sommeren, da han drog til Bergen, og, ſom man maa formode, gjorde Forberedelſer til det foreſtaaende Møde og de ſtore Feſtligheder, ſom ſkulde finde Sted. Modet blev, ſom det ſynes, afholdt i Slutningen af Auguſt eller Begyndelſen af September Maaned.[1] Der indfandt ſlet efter Aftale Erkebiſkoppen, Legaten, og de øvrige fire Biſkopper, hvilke ſandſynligviis vare Thorſtein af Oslo[2] Paal af Bergen, Orm af Hamar, og Peter af Stavanger. Der kom ogſaa den i den nys afdøde Biſkop i Hole paa Island, Bjørn Gilsſøns, Sted udvalgte højbyrdige Islænding Brand Sæmundsſøn, der af Eyſtein ſkulde modtage den biſkoppelige Indvielſe, og den mægtige Høvding Jon Loftsſøn i Odde, Kong Magnus Barfods Datterſøn, hvis Frændſkab med Kongehuſet nu var blevet erkjendt af dettes Medlemmer i Norge, navnlig af Kong Magnus ſelv, det vil ſige af Erling. Erling havde nu flere Sammenkomſter med Lydbiſkopperne og de øvrige Gejſtlige, der alle erklærede ſig enige med Erkebiſkoppen, og tilraadede, at Kroningen paa de aftalte Betingelſer burde finde Sted. Hvad der for øvrigt forhandledes paa det egentlige Møde, derom melde vore Sagaer intet; vi erfare kun af Reſultaterne, ſaaledes ſom de ere optagne i Lovgivningen, at der har været raadſlaaet om og vedtaget Beſtemmelſer, viſtnok ſigtende til at forebygge Tronſtridigheder, ordne Tronfølgen, og opretholde Fred og lovlig Orden i Landet, men hovedſagelig dog til at befæſte den Magt, Ariſtokratiet nu havde tilvendt ſig, og ſom nu de gejſtlige og verdslige Ariſtokrater, Biſkopperne og Lendermændene ſaa at ſige deelte imellem ſig, dog ſaaledes at Gejſtligheden af let be-

    Kirkens Frihed“: ſaa vant var man til at kalde Erling „Jarl“, endog hvor man omtalte Begivenheder ældre end hans Jarletitel. At de ſaakaldte viſeſte Mænd fra hvert Lagdømme egentlig vare 12, opnævnte af hver Biſkop, ſkjønnes deels af at dette forholdt ſig ſaa paa Mødet 1152, deels af ſelve Lovbeſtemmelſens Indhold.

  1. Biſkop Brand, hvis Vielſe gik forud for Kroningen, ſiden det udtrykkeligt ſiges at han ſtod hos, blev nemlig indviet den 8de Septbr., ſe Finn Jonsſøns Kirkehiſtorie, l. 330. Denne Dag var rimeligviis ogſaa Kroningsdagen, ſe nedenf. S. 939.
  2. For Thorſteins Vedkommende maa det anſees viſt; hans Formand Villjam var nemlig ifølge Annalerne død 1157, og hans Eftermand Helge kaldes Electus i 1170. Paal af Bergen var, ſom vi have ſeet, allerede udnævnt af Eyſtein, men fordreven af Inge; dog i 1170 finde vi Paal atter ſom Biſkop, og hans Formand og Medbejler Nikolas Petersſøn har neppe holdt ved indtil da. Orm af Hamar Arnalds Eftermand, maa viſt bare ſukcederet denne endog flere Aar før 1164, da det neppe kan antages, at Arnold levede ſaa længe. Peter i Stavanger var den i 1163 afdøde Biſkop Aamundes Formand, og fulgte umiddelbart efter Jon Byrgesſøn, da denne blev Erkebiſkop. Han maa ſaaledes have været Biſkop i 1164.