Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/948

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
930
Magnus Erlingsſøn.

os, hvor han ikke havde været ſiden det ſkyndſomme Beſøg i 1162, da hans Søn Magnus blev tagen til Konge.[1] Han var altfor ſtatsklog til ikke at ſkjønne, at dette var det belejlige Øieblik til at aabne Underhandlinger med Eyſtein, der juſt nu trængte til at faa ſine nye Foranſtaltninger bekræftede af den verdslige Magt, og derfor maatte antages at ville blive ſaa meget villigere til at imødekomme de Ønſker, Erling til Gjengjeld maatte fremſætte. Da Erling kom, klagede mange for ham over Erkebiſkoppens nye Tiltag. Han hørte nøje efter, hvad de ſagde, men gav intet beſtemt Svar. Men paa en Sammenkomſt, han havde med Erkebiſkoppen, for, ſom det heder, at aftale mangt og meget om hvad der vedkom Landsſtyrelſen, ytrede han, at Erkebiſkoppen viſt kjendte Thrøndernes Lovbog, og derfor maatte vide, at de nye Forhøjelſer i Sagøren ſtrede imod dens Bud, og ſaaledes indeholdt et Brud paa St. Olafs Lov. Erkebiſkoppen meente, at St. Olafs Lov ikke var brudt ved Forandringer, der forøgede hans Ret, men ytrede derimod, at det ſnarere kunde anſees

    Erl. S. C. 8, Snorre, C. 16, iſær viſer — gjelder en tidligere Tid, ſaa at hvad der ſtrax efter ſiges: „om Vaaren efter kom Erling ſkakke til Kaupangen,“ er at henføre til den foregaaende Tidsbeſtemmelſe, om Stephans Ankomſt. Dette ſees ogſaa ſtrax af det følgende. De ſtørre Kongeſagaer omtale ikke Stephans Ankomſt, men nævne ham kun ſom nærværende ved Kroningen (Cap. 13, 14, Sn. Cap. 21, 22), hvilken efter deres Tidsregning, ſom man Skridt for Skridt kan følge, henføres til 1164. De ſige her at Magnus, da han kronedes, var 8 Aar gammel, og at Kroningen foregik, efter at han havde været Konge i tre Vintre (nemlig 1161—62, 1162—63, 1163—64). Fagrſkinna, Cap. 269, angiver hans Alder, da han kronedes, til 7 Aar, og i Sverres Saga Cap. 89 lægges ham ſelv de Ord i Munden, at han var 5 Aar gammel, da han fik Kongenavn, og 7, da han kronedes. Disſe tilſyneladende Afvigelſer forklares let derved, at Magnus, der rimeligviis var fød om Høſten eller mod Slutningen af Aaret 1156, ved Kroningstiden endnu ikke ganſke havde fyldt ſit 8de Aar, medens den dog indtraf i Løbet af dette. De isl. Annaler angive 1163 for Legatens Ankomſt, 1164 for Kroningen. Hoveden, der ſandſynligviis benyttede Efterretninger, der kom fra Erkebiſkop Eyſtein ſelv, lader Magnus blive kronet i ſin Regjerings andet Aar, og Pave Alexanders 4de. Da Alexanders Aar regnes fra Sept. 1159, da han indviedes, er det ſaaledes tydeligt, hvad der ogſaa fremgaar af Angivelſen om Magnus’s „2det Aar“, at Hoveden henfører Kroningen til 1163, men dette kan let forklares derved, at han, underrettet om at Stephan kom til Norge i dette Aar, ſvævede i den Tro, at Kroningen ſkede ſtrax efter. En aabenbar Fejl, der maaſkee ene er at tillægge Afſkriverne, er det derimod, naar han lader Magnus være 15 Aar gammel, da han kronedes. Villjam af Newbury, ſamtidig med Begivenhederne, ſiger udtrykkelig (III. 6) at Magnus var et Barn.

  1. Det er kun Fagrſkinna, der lader Erling rejſe til Throndhjem; de ſtørre Kongeſagaer ſige udtrykkeligt, at han forblev i Tunsberg, indtil han om Sommeren rejſte til Bergen, hvor da alle de ovenfor meddeelte Forhandlinger holdtes, umiddelbart før Kroningen. Men Fagrſkinna fremſtiller det hele øjenſynligt rigtigere, og dens Fremſtilling er derfor her væſentligt fulgt.