Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/891

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
873
Oprettelsen af Erkestolen bekræftet.

bulle paa Oprettelsen af den throndhjemske Erkestol, og denne Bulle er den første af alle dem, han efter sin Tilbagekomst til Rom undertegnede som Vidne. Bullen er dateret den 28de November 1154, altsaa kun faa Dage for Anastasius’s Død, og derfor vistnok først afsendt til Norge ved Hadrians Foranstaltning[1]. I denne Bulle, der er henvendt til Erkebiskop Jon og hans retmæssige Efterfølgere, heder det, at Pave Eugenius, for at følge sine Forgængeres Exempel, der snart i egen Person, snart ved Legater, søgte at forbedre, hvad der trængte til Forbedring, og forordne, hvad der burde forordnes, i den hele Verden, saaledes ogsaa var iøvrigt betænkt paa at gjøre de nødvendige Forbedringer i Norge, og der at udbrede Troens Ord; men da han selv ved sine mangehaande Forretninger til den almindelige Kirkes Fremme var hindret fra at begive sig derhen, havde han sendt sin Legat, Kardinal-Nikolas, og denne, ankommen til hint Land, havde efter det ham paalagte Hverv aagret med det betroede Pund, og.som en tro og forstandig Tjener søgt at bringe mangedobbelt Udbytte deraf tilbage. Blandt andet, som han der havde udrettet til Guds Navns Forherligelse og til Ære for sin Sendelse, var ogsaa dette, at han overdrog Erkebiskop Jon Pallium, og, for at Norges Provins ikke skulde mangle en Metropolitans Embede, forordnet Throndhjems Stad til denne Provinses bestandige Metropol, samt underlagt den for stedse Biskopsdømmerne i Oslo, Hamar, Bergen, Stavanger, Orknøerne, Færøerne[2], Syderøerne, Island og Grønland. Denne Forføjning be-

  1. Den er aftrykt, saavel i Thorkelins Diplomatarium, II. S. 3, som i Norges gamle Love, S. 439, men kun efter Arne Magnussøns Afskrift af et, øjensynlig unøjagtigt, Transskript fra Aaret 1429. Dog kunne Fejlene berigtiges efter den aldeles ordlydende Bekræftelse eller rettere Gjentagelse deraf, som Pave Innocents IV udstedte 23 Febr. 1253, og som maaskee endnu haves i Original (aftrykt hos Thorkelin II. S. 41 i Dipl. Norv. III. No. 3). — Hvad Dateringen angaar, da er der i Afskriften et aabent Rum foran „Decembris“, som altsaa kan udfyldes med hvilken som helst Dag fra XIX kal. (14 Novbr.), indtil III. non. (3die Decbr.}}, da Anastasius døde. Men da Brevene til Kong Sverke og de svenske Biskopper ere daterede IV kal. (28 Novbr.) og det, med Hensyn til den ved deri pavelige Kurie herskende Praxis, er sandsynligt, at alle tre Skrivelser, der nu skulde afgaa til Norden, og tildeels i det samme Anliggende, ogsaa ere daterede samme Sag, bør i Oprettelsesbullen det aabenstaaende Rum vistnok udfyldes saaledes som ovf., og 28 Novbr. følgelig ansees for den rette Udstedelsesdag. Man finder heller ingen senere Skrivelser fra Anastasius, der rimeligviis i de følgende Dage var for svag til at besatte sig med Forretninger.
  2. Færøerne nævnes ej, men de ere øjensynligt kun oversprungne i Afskriften, hvilket allerede kan sees deraf, at der staar: insulas Orcades, insulas Suthraie,insulas Islandensium & Grenelandiæ episcopatus, hvilket ikke giver nogen Mening, da „episcopatus“, som Fleertal, maatte gaa baade paa „Islandensium“ og Grenelandie; mellem „insulas“ og „Islandensium“ er saaledes øj-