Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/891

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
873
Oprettelſen af Erkeſtolen bekræftet.

bulle paa Oprettelſen af den throndhjemſke Erkeſtol, og denne Bulle er den førſte af alle dem, han efter ſin Tilbagekomſt til Rom undertegnede ſom Vidne. Bullen er dateret den 28de November 1154, altſaa kun faa Dage for Anaſtaſius’s Død, og derfor viſtnok førſt afſendt til Norge ved Hadrians Foranſtaltning[1]. I denne Bulle, der er henvendt til Erkebiſkop Jon og hans retmæsſige Efterfølgere, heder det, at Pave Eugenius, for at følge ſine Forgængeres Exempel, der ſnart i egen Perſon, ſnart ved Legater, ſøgte at forbedre, hvad der trængte til Forbedring, og forordne, hvad der burde forordnes, i den hele Verden, ſaaledes ogſaa var iøvrigt betænkt paa at gjøre de nødvendige Forbedringer i Norge, og der at udbrede Troens Ord; men da han ſelv ved ſine mangehaande Forretninger til den almindelige Kirkes Fremme var hindret fra at begive ſig derhen, havde han ſendt ſin Legat, Kardinal-Nikolas, og denne, ankommen til hint Land, havde efter det ham paalagte Hverv aagret med det betroede Pund, og.ſom en tro og forſtandig Tjener ſøgt at bringe mangedobbelt Udbytte deraf tilbage. Blandt andet, ſom han der havde udrettet til Guds Navns Forherligelſe og til Ære for ſin Sendelſe, var ogſaa dette, at han overdrog Erkebiſkop Jon Pallium, og, for at Norges Provins ikke ſkulde mangle en Metropolitans Embede, forordnet Throndhjems Stad til denne Provinſes beſtandige Metropol, ſamt underlagt den for ſtedſe Biſkopsdømmerne i Oslo, Hamar, Bergen, Stavanger, Orknøerne, Færøerne[2], Syderøerne, Island og Grønland. Denne Forføjning be-

  1. Den er aftrykt, ſaavel i Thorkelins Diplomatarium, II. S. 3, ſom i Norges gamle Love, S. 439, men kun efter Arne Magnusſøns Afſkrift af et, øjenſynlig unøjagtigt, Transſkript fra Aaret 1429. Dog kunne Fejlene berigtiges efter den aldeles ordlydende Bekræftelſe eller rettere Gjentagelſe deraf, ſom Pave Innocents IV udſtedte 23 Febr. 1253, og ſom maaſkee endnu haves i Original (aftrykt hos Thorkelin II. S. 41 i Dipl. Norv. III. No. 3). — Hvad Dateringen angaar, da er der i Afſkriften et aabent Rum foran „Decembris“, ſom altſaa kan udfyldes med hvilken ſom helſt Dag fra XIX kal. (14 Novbr.), indtil III. non. (3die Decbr.}}, da Anaſtaſius døde. Men da Brevene til Kong Sverke og de ſvenſke Biſkopper ere daterede IV kal. (28 Novbr.) og det, med Henſyn til den ved deri pavelige Kurie herſkende Praxis, er ſandſynligt, at alle tre Skrivelſer, der nu ſkulde afgaa til Norden, og tildeels i det ſamme Anliggende, ogſaa ere daterede ſamme Sag, bør i Oprettelſesbullen det aabenſtaaende Rum viſtnok udfyldes ſaaledes ſom ovf., og 28 Novbr. følgelig anſees for den rette Udſtedelſesdag. Man finder heller ingen ſenere Skrivelſer fra Anaſtaſius, der rimeligviis i de følgende Dage var for ſvag til at beſatte ſig med Forretninger.
  2. Færøerne nævnes ej, men de ere øjenſynligt kun overſprungne i Afſkriften, hvilket allerede kan ſees deraf, at der ſtaar: insulas Orcades, insulas Suthraie,insulas Islandensium & Grenelandiæ episcopatus, hvilket ikke giver nogen Mening, da „episcopatus“, ſom Fleertal, maatte gaa baade paa „Islandensium“ og Grenelandie; mellem „insulas“ og „Islandensium“ er ſaaledes øj-