Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/874

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
856
Inge, Sigurd og Eyſtein Haraldsſønner.

om dets Tilværelſe ſkrev ſig fra en tidligere Periode end netop denne, hvor flere Ciſtercienſerkloſtre næſten ſamtidigt grundlagdes, bliver det ſandſynligt at antage det ſtiftet paa denne Tid, ligeſom og, i Mangel af nogen udtrykkelig Angivelſe af den Orden, hvortil det hørte, at det var et Ciſtercienſerinde-Kloſter. Og da det under disſe Omſtændigheder bliver ſandſynligt, at den hele Impuls til alle disſe CiſtercienſerKloſtres Oprettelſe udgik fra Biſkop Sigurd i Bergen, og at Kloſtrene ſelv indrettedes efter det af ham givne Mønſter, maa man ogſaa antage, at Medlemmerne i dem alle fra førſt af fornemmelig vare hentede fra England, ikke, ſom i Danmark og Sverige, umiddelbart fra St. Bernhards Kloſter i Clairvaux[1]. Hvor vidt Auguſtinerkloſtret ved Jonskirken i Bergen allerede oprettedes paa denne Tid, eller ſenere, er uviſt; de ſaakaldte Jonsvolde (nu Engen), der havde ſit Navn efter Kirken, nævnes allerede i 1153 ved Siden af Nonneſeter, og man kan“ ſaaledes lige ſaa lidt derfra ſlutte at hiint, ſom at dette allerede paa den Tid i Virkeligheden var til, medens det paa den anden Side ikke er i mindſte Maade uſandſynligt, at den egentlige Kirke kan have været opført, og have givet den omliggende Mark Navn, uden endnu at være ſat i Forbindelſe med noget Kloſterkonvent. Det er endog ſaa meget ſandſynligere, ſom man næſten alene deraf kan forklare ſig den Synderlighed, at Kloſtret i daglig Tale ſtedſe benævntes „Jonskirken“, aldrig „Jonskloſtret“, hvilket viſer at hiin Benævnelſe allerede var bleven faa tilvant, at den ſenere ej kunde afſkaffes[2]. Sandſynligviis ſtod Oprettelſen af dette Kloſter i Forbindelſe med den endelige Indretning af Bergens ſaa vel ſom af de øvrige Biſkopsſtole, da Chorsbrødre indførtes, hvorom mere nedenfor.

Hvor vidt de omtrent ſamtidigt paa Island oprettede Kloſtre fik ſin førſte Befolkning fra England, eller fra Norge, eller noget andet Land, derom er der lige ſaa lidet at finde, ſom om Ordenen, hvortil de egentlig hørte. Det ældſte Kloſter af Varighed, ſom oprettedes paa Island, var Thingeyre Kloſter ved Hunavatn paa Nordlandet, hvor allerede Biſkop Jon Agmundsſøn havde bygget en Kirke med Kloſterbolig, ifølge et Løfte, han kort efter ſin Ophøjelſe paa Biſkopsſtolen havde aflagt, hvis et Uaar, ſom da herſkede, vilde ophøre. Han lagde Indtægter dertil af de biſkoppelige Tiender, og foreſkrev, at Munkene ſkulde leve efter St. Benedikts Regel; dog oplevede han ikke ſelv at ſee Munke nedſætte lig der; han døde nemlig 112l, og Kloſtret kom ikke i Orden førend 1133[3].

  1. Alvaſtrakloſter i Sverige, det førſte Ciſtercienſerkloſter, blev, ſom det heder, oprettet ved Dronning Ulfhilds Foranſtaltning 1143.
  2. Se herom iſær Langes Kloſterhiſtorie, S. 507 flg.
  3. Finn Jonsſøns islandſke Kirkehiſtorie, 4de B. S. 28 flg. Annalerne henføre Oprettelſen af Thingeyre Kloſter udtrykkeligt til 1133.