Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/637

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
619
Biskopsstol i Garde paa Grønland.

derfra, for at opsøge Viinland[1]. Erik var en Islænding af Fødsel, og var en Sønnesøns Søn af Gnup, en Broder af den omtalte Kæmpe Hørd Grimkellssøn[2]. Erik kaldes vel Grønlændinge-Biskop, nævnes endog i Biskops-Fortegnelserne, og opholdt sig, som vi see, 9 Aar paa Grønland; dog er det øjensynligt, at han ej var fast ansat der, ligesom det er vist, at Grønland da ikke havde nogen fast Biskopsstol. Det er saaledes rimeligt, at Eriks Plan fra Begyndelsen af har været at opsøge den gamle Koloni i Viinland, og at han kun ved indtrufne Omstændigheder, eller i et ham overdraget Ærende, er bleven holdt tilbage paa Grønland. Hvor vidt han kom til Viinland[3], fandt Kolonien og forblev der, angives ingensteds.

Det er dog sandsynligt, at Grønlænderne ved Biskop Eriks niaarige Ophold i Landet have vænnet sig saaledes til at see en Biskop hos sig, at de ej kunde finde sig i Savnet, og at derfor det Ønske er blevet levende og kommet til Udførelse hos dem, at faa en fast Biskopsstol oprettet i Landet. Stødet hertil udgik nemlig, kun to Aar (1123) efter Eriks Afrejse, fra de to mægtigste Mænd i Landet, Sokke Thoressøn paa Brattelid[4] og hans Søn Einar. Sokke sammenkaldte Folket til et almindeligt Thing, og tilkjendegav her sit Ønske, at Landet ej længer skulde være biskopsløst, forestaaende alle Indbyggerne at skyde sammen til at faa en Biskopsstol oprettet. Dette Forslag fandt Bifald og blev strax udført; Einar Sokkessøn paatog sig efter Faderens Anmodning at rejse til Norge for at bringe Anliggendet i Orden, og rejste afsted, medtagende en Iisbjørn, og en heel Deel Hvalrostænder saa vel som Pelsverk, for derved at vinde Høvdingerne og skaffe sig deres Bistand. Han ankom heldigt til Norge, fik ved sine velkomne Gaver Adgang til Kongen, fremsatte derpaa sit Ærende, skildrede ham Landets Trang, og bad om hans kraftige Bistand til at faa den afhjulpen. Kongen fandt ogsaa, at en saadan Foranstaltning vilde være saare nyttig for Grønlænderne, og udvalgte strax til dette Hverv en vel oplært og til Folkelærer meget skikket Gejstlig ved Navn Arnald.

  1. De islandske Annaler, ved disse Aar, S. 54. Grønlands historiske Mindesmerker III. S. 6.
  2. Landnaama, I. 13. Om Hørd, se ovenfor I. 2. S. 43, 166.
  3. Om Kolonien Viinland i Nordamerika, se ovenfor.
  4. Sandsynligviis nedstammede Sokke fra Erik røde i Brattelid, siden han var i Besiddelse af Ættegaarden. Den Formodning er for øvrigt ikke usandsynlig, der findes fremsat i „Grønlands historiske Mindesmerker“ II. S. 671, at Sokkes Fader Thore har været Svigersøn af Lovsigemanden Skald-Helge, islandsk af Fødsel, gift med den mægtige Enke Thorun af Langenes i Einarsfjorden; hun har maaskee igjen været en Syster af Thorgrim Trolle (se ovenfor I. 2. S. 703.) Datter af Einar, Einarsfjordens første Kolonist, og Datterdatter af Erik røde.