Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/179

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
161
Kong Magnus’s Død.

Kjærlighed, og han overlod hende ædelmodigt til ſin Frænde og Sysſelmand, den unge og ſmukke Sigurd, der boede i Nærheden og tidligere havde gjort hendes Bekjendtſkab. Der fortælles endog at St. Olaf ſelv ſkulde have aabenbaret ſig, for at bringe in Søn til at opgive al Tanke om hende[1]. Saa meget man ellers kunde have ønſket, at St. Olafs Æt gjennem Magnus havde forplantet ſig i lige nedſtigende Linje, ſaa heldigt var det nu, ſom Sagerne ſtode, at han ingen Søn efterlod, thi derved ſparedes Norge endnu en Stund for Borgerkrige, hvilke ellers uundgaaligt vilde .have fundet Sted, naar denne Søn voxede til, og Harald desuagtet fordrede Riget eller en Deel deraf.

13. Harald Sigurdsſøn tiltræder Regjeringen ſom Enekonge i Norge.


Kong Magnus’s Død blev ſtrax bekjendtgjort over hele Flaaden ved Ludreſtød. Dette var Tegnet for hans Halvbroder Thore og Rev til, ſaaledes ſom det var dem foreſkrevet, at ſkynde ſig bort ſaa haſtigt ſom muligt, for at opſøge Sven Ulfsſøn og frembære ham Magnus’s Ærende. De ſkulle imidlertid endnu i Skoven ſelv have været forfulgte af nogle Folk, Harald havde ſendt for at dræbe dem og ſaaledes hindre at det vigtige Budſkab naaede Sven i rette Tid; men de undgik Efterſtræbelſerne, og kom lykkeligt bort[2]. Harald lod ſtrax ſammenkalde alle de tilſtedeværende Nordmænd til et Thing, og tilkjendegav her ſin Henſigt, ikke at adlyde Magnus’s Beſtemmelſe med Henſyn til Danmark, da dette, ſom han ſagde, var hans Arv, lige ſaa vel ſom Norge, hvorfor han agtede at

  1. Magnus den godes Saga Cap. 51.
  2. Harald Haardraades Saga Cap. 38. Det er kun Snorre, der (Cap. 28) nøjagtigt angiver Stedet, hvor Magnus døde, nemlig Landsbyen Sudathorp. Dette maa være Sudathorp, nu Søderup, et Stykke indenfor Aabenraa-Fjorden, og i Nærheden af Urnehoved-Thingſted: i ſaa Fald maa Flaaden have ligget i hiin Fjord. Dette ſtrider vel i og for ſig ikke i mindſte Maade mod Sandſynligheden, men Snorres Angivelſe er dog mistænkelig, fordi han, uagtet han her øjenſynlig har benyttet de ældre, vidtløftigere Kongeſagaer, dog, ſom man maa formode, paa egen Haand, og for at tillempe Fortællingen paa hiin Angivelſe, udelader alt, ſom tyder paa at Magnus døde ombord paa Flaaden, — hvad der dog endog formedelſt Mag. Adams Beretning maa være utvivlſomt — og udtrykker ſig ſom om han laa ſyg i Land, i Sudathorp. Da man nu veed, at Sven Ulfsſøn døde i Sudathorp, (ſe Knytlingaſaga Cap. 23, Saxo, S. 566. Ælnoth, hos Langebek ſe III. 337) og at Sven ogſaa kaldte ſig Magnus, friſtes man til at antage at Snorre her paa en os mindre forklarlig Maade har forvexlet Magnus med Sven, eller ved at læſe om Svens Død i Sudathorp er kommen paa den Tanke, at ogſaa Magnus døde der.