Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/1002

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
984
Magnus Erlingsſøn.

Dage øvede Linjetropper til en i Haſt opbudt Landſtorm. Til at ſtille Lenstropper vare heller ikke blot Kyſternes Lendermænd forbundne, men den ſamme Forpligtelſe hvilede ogſaa lige fuldt paa Oplandenes Lendermænd. Amager man, at der i det Hele taget var omtrent 4 Lendermænd i hvert Fylke, altſaa tilſammen omtrent 120 Lendermænd, og at i alle Fald Halvparten af dette Antal indfandt ſig — nogle maatte nemlig nødvendigviis blive hjemme for at holde Orden i Herederne —, bliver, naar man beregner mindſt 50 Huuskarle for hver Lendermand, den Styrke af øvede Tropper, ſom de ſtillede, dog efter de Tiders Forhold ikke ubetydelig; men mange havde et langt ſtørre Antal, f. Ex. Gregorius Dagsſøn, der havde to Langſkibe og over 90 Huuskarle. Et Antal af ſexti Lendermænd have ſaaledes viſtnok ſkaffet mindſt 60 Skibe og henimod 4000 Mand foruden de øvrige Tropper, hvormed Beſætningen paa Skibene ſuppleredes. De kongelige Skibe vare endnu ſtørre end Lendermændenes, og enkelte af dem kunde, ſom vi have ſeet, rumme flere hundrede Mand. Ti til tyve kongelige Skibe indeholdt derfor maaſkee lige ſaa mange Tropper, ſom Lendermændenes tilſammen, og det hele Antal regulære Tropper ſom Kongen kunde paaregne til et Krigstog udenfor Landet, beløb ſig vel derfor ſædvanligviis til henved 800[1]. Lægges hertil omtrent 15000 Ledingstropper, bliver den ſamlede Hærs Styrke over 20000[2].

Den her beſkrevne Udruſtning fandt ſom man ſeer, Sted ved formelig Krig med andre Magter, eller naar man, ſom det hed, ſkulde „fare ud“. Ved fiendtligt Overfald i Landet ſelv ſkulde baade Thegn og Træl, det vil ſige alle vaabenføre Mænd, gribe til Vaaben. Opbudet eller Tilſigelſen ſkede da, ſom det oftere er omtalt, ved Opſkærelſe af Hærør eller Krigspiil. Ventedes Angrebet, forberedede man ſig ogſaa derpaa ved at gjøre Veterne iſtand, og forſyne dem med Vagt. Naar fem mistænkelige Skibe eller flere nærmede ſig Landet, ſkulde den Vete, hvorfra man førſt opdagede dem, antændes. Den, der bragte tilforladelig Efterretning om et foreſtaaende Angreb, fik til Belønning en Mark af hvert Fylke og tre Merker af Kongen; var han forhen utlæg, erhvervede han derved ſin Landsviſt igjen. Naar Efterretningen var kommen, ſendtes en Hærør af Jern fra Lendermand til Lendermand, og gik paa et fuldt bemandet Fartøj langs Kyſten ad den almindelige Sejl-Led Dag og

  1. Se nedenfor S. 1007.
  2. Denne Styrke, fordeelt paa 160 Skibe, angiver ogſaa Fordun for Haakon Haakonsſøn, da han 1263 bekrigede Skotland. Forholdene vare da vel neppe i det Hele taget ſaa meget forandrede fra hvad de vare 100 Aar forud, med Henſyn til Ledingsvæſenet, paa det nær, at Ledingsſkibene da rimeligviis vare færre, men ſtørre, ſaaſom man ſeer, at flere Skibreder undertiden forenede ſig om et eneſte Skib.