Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/681

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
653
Gange-Rolf.


Vest, og strejfede lige til Burgund, mod Øst. Karl, der vovede at binde an med dem i Vimen, blev dreven tilbage med Tab. Hertug Richard af Burgund var forsaavidt heldigere, som han hindrede dem fra at tage deres Vintersæde her, men de sloge sig derimod ned ved Oise, og herjede lige til Maas, uden at møde synderlig Modstand. Kong Karl raadslog i Følelsen af sin Afmagt med sine fornemste Raadgivere om, hvad Udvej han skulde gribe til, med Hensyn til Nordmændene. Men det var ikke længer muligt, at faa dem ud af Landet. Kun ved at overlade dem selv en Deel af dette, ligesom allerede Alfred havde gjort i England, og Karls egne Forfædre og Frænder i sin Tid havde gjort ved Harald og Godfred, kunde man gjøre sig Haab om, at faa Ro, idet de, der hidtil vare Landets Fiender, derved droges ind i dets Interesser. Og den skjønne Frugt, der gjennem et Par Menneskealdres uafladelige Kamp og Strid var modnet, var det nu forbeholdt Nordmanden Gange-Rolf at plukke.

Vi have seet, at Gange-Rolf, Ragnvald Mørejarls Søn, faa Aar efter Hafrsfjordslaget var bleven erklæret utlæg i Norge af Kong Harald Haarfagre, fordi han, til Trods for hans Forbud, havde gjort Strandhugg i Viken paa Tilbagerejsen fra et Vikingetog i Austerveg, og at hverken hans Fader Ragnvalds Anseelse eller hans Moder Hilds Forbønner kunde formilde Kongens strenge Beslutning[1]. Vore egne Sagaer melde om hans videre Skjæbne alene dette, at Rolf først drog over Havet vester til Syderøerne, og siden til Frankrige, hvor han vandt et stort Jarlsrige, hvilket han for en Deel gav Nordmænd til Bebyggelse[2]. De fortælle ligeledes, at Islændingen Helge, en Sønnesøn af den ovenfor (S. 523, 524) omtalte Landnamsmand Bjørn Ketilssøn fra Sogn, paa et Vikingetog i Skotland fangede og siden egtede Nidbjørg, en Datter af Kong Bjolan og Kathlin, Gange-Rolfs Datter. Altsaa maa Rolf under sit Ophold i de vestlige Egne have haft en Datter med en skotsk Kvinde, der har givet hende det christne Navn Kathlin eller Katharina, og da Nidbjørgs og Helges Søn var Usvif, hvis Datter Gudrun var fød omkring 980, falder Kathlins Fødsel og følgelig Rolfs Ophold i Skotland eller paa Syderøerne omkring 880[3]. En paa Latin skreven norsk Kongehistorie, om hvilken det dog ikke

  1. Se ovenfor S. 511, 512
  2. Snorre, Harald Haarfagres Saga Cap. 24.
  3. Landnáma, II. 11. Olaf Tryggvessøns Saga Cap. 157. Skaalholt-Udg. II. S. 88. Vistnok siger Laxdølasaga, der ogsaa (Cap. 32) opregner Slægten, at Gange-Rolf var en Søn af Øxnathore, men den hører,til de yngre Sagaer, og dens Vidnesbyrd kan derfor her ej veje op mod Olaf Tryggvessøns Saga, hvis Haandskrifter alle ere enige i, udtrykkeligen at kalde den her nævnte Gange-Rolf Ragnvald Mørejarls Søn. Heller ikke kjender Landnaama nogen Søn af Øxnathore ved Navn Rolf.