Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/677

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
649
Sigfred og Godfred.

allerede tidligere vare faldne[1]. Angivelſen, den være nu fejlagtig eller ej, er herfra gaaen over i yngre hiſtoriſke Skrifter, endog i et Par af vore egne Kongeſagaer, hvor det desforuden ſiges, deels at Ragnar Lodbroks Sønner vare blandt de faldne, deels at Sigfred ſelv var ingen anden end Sigurd Orm i Øje, og al Godfred var Gudrød, Søn af Olaf Ringsſøn fra Ringerike af Døglingernes Æt; der tilføjes ogſaa, hvad vi allerede ovenfor (S. 406) have omtalt, at Gudrøds Broder Helge hvasſe, der var med i Kampen, reddede Sigurds Merke, Sverd og Skjold, bragte dem tilbage til Danmark til Sigurds Moder Aslaug, opholdt ſig hos hende en Tid lang for at værge Landet i hendes Sønneſøn Hardeknuts Mindreaarighed, og egtede Hardeknuts Tvillingſyſter, med hvem han havde Sønnen Sigurd Hjort, hvis Datter Ragnhild ſiden blev gift med Halfdan ſvarte[2]. Det Umulige i hele denne Sammenſtilling have vi ovenfor paapeget; man behøver kun at erindre, at Halfdan ſvarte var død 860, altſaa 31 Aar førend hiint Slag ſtod, i hvilket Helge hvasſe deeltog, forinden han endnu havde indgaaet det Egteſkab, i hvilket Sigurd Hjort, Halfdans foregivne Svigerfader, ſkulde have været fød. Det er i og for ſig ikke ſandſynligt, at Sigfred har været en af de yngre Lodbroksſønner, og en Broder af Ingvar eller Ivar og Ubbe, der hjemſøgte England; da nu vore Sagaer forvexle de yngre Lodbroksſønner med de ældre, maalte Sigfred ogſaa derved blive den ſamme ſom Sigurd Orm i Øje, og Sagn, der virkelig ſynes at have vedkommet denne og følgelig at have tilhørt Begyndelſen af det 9de Aarhundrede[3], ere ſaaledes blevne flyttede ned til Slutningen af dette, og

  1. Det maa her desuden erindres, at af Vikingernes hjemmeſiddende Landsmænd maatte det vel kun være de færreſte, der vidſte nogen Beſked om, ved hvilken Lejlighed Sigfred og Godfred vare komne af Dage; de vidſte, at de vare dragne ud omtrent ved 876, og at Slaget ved Løwen 891 før en Deel gjorde Ende paa Toget; det var ſaaledes rimeligt nok, at de henførte Kongernes Død til dette Aar.
  2. Olaf Tryggv. Saga Cap. 60, der grunder ſig paa udenlandſke Kilder, fornemmelig Mag. Adam. — Hr. Hauk Erlendsſøns Beretning om Ragnars Sønner, Fornald. S. Nordrl. I. p. 357, 358.
  3. Det Vers, der i Beretningen om Ragnars Sønner S. 358 lægges Aslaug i Munden, og unegteligen har Præg af Egthed, ſynes at vidne om at en ſaadan Begivenhed, ſom den omtalte, virkelig har fundet Sted, nemlig at Sigurd Orm i Øje er falden paa et eller andet Vikingetog, og at Helge hvasſe har bragt Dødsbudſkabet tilligemed hans Vaaben hjem, og ſidenefter egtet hans Datter. Det maa vel merkes, at Are frode, ved at opregne ſine Forfædre, lader den ovenfor omtalte Olaf hvite være en Søn af Ingjald, Søn af Helge, Søn af Olaf, hvis Fader Gudrød var en Søn af Halfdan Hvitbein, men tilføjer derhos om Ingjald, at han var en Datterſøn af Sigurd Ragnarsſøn (Islendingabok Cap. 12). At Ares Helge Olafsſøn, der var gift med en Datter af Sigurd Orm i Øje, er den ſamme ſom Hauks Helge Olafsſøn, der