Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/438

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
410
Halfdan Svartes Død.

tilfælles, at de lade Harald i de ſidſte Aar før Faderens Død holde ſig borte fra ham og ſtaa paa en ſpendt Fod med ham. En ſaadan Adſkillelſe mellem Fader og Søn ſynes ſaaledes virkelig at have fundet Sted, uagtet det er vanſkeligt at rime den ſammen med Sagaernes Udſagn, at Harald ved Faderens Død kun var ti Aar gammel, thi i en ſaa ung Alder ſkulde man neppe antage at der kunde have været nogen Anledning for ham til at lægge ſig formeligt ud med ſin Fader. Snarere kunde man være friſtet til at tro, at Harald fra Fødſelen af har været lidet yndet af ſin Fader, og derfor ſat til Opfoſtring hos en af hans Høvdinger[1]. Forreſten er det tydeligt nok, at Sagnene om Dovre og Finnen, lige ſaavel ſom om hans Forældres Drømme, ſkyldes den Tilbøjelighed ſildigere Slægter altid have til at lade en ſtor hiſtoriſk Perſonligheds førſte Fremtræden ledſages af overordentlige, og i fordums Dage endog af overnaturlige Omſtændigheder.

Halfdans Død fortælles ſaaledes: En Vaar, paa den Tid da Iſen plejede at løsne paa Vandene, ſkulde han kjøre hjem over den tilfrosne Randsfjord fra et Gjeſtebud i Brandabu paa Hadeland. En Mængde Folk ledſagede ham, de fleſte vare drukne. Hans Vej faldt over Røkensvik. Da han her kom til et Sted, hvor man om Vinteren havde vandet Kvæget, og hvor Iſen formedelſt den ſamlede Møg var mere optøet og uſikker, braſt den under ham og han ſank ned. De andre ſtimlede til, for at komme ham til Hjelp, men derved braſt Iſen end mere itu, og Kongen ſelv, hans Svigerfader Dag frode og nogle og tyve Mænd druknede[2]. Halfdan ſkal ifølge vore Kongeſagaer kun have været 40 Aar, da han omkom[3]. Men denne Angivelſe ſtøtter ſig viſtnok kun paa ſenere Beregninger, og kan ikke være rigtig. Thi hans Søn Harald Haarfagre kan efter de bedſte og rimeligſte Beretninger ikke være død førend efter 930, og ſkal da have været nogle og 80 Aar gammel; hans Fødſel falder ſaaledes henved 850, og det heder at han ved ſin Faders Død var ti Aar gammel; Halfdans Død maa altſaa ſættes omkring 860; man kunde endog være friſtet til at ſætte den noget ſenere, eller til at antage at Harald idetmindſte havde været femten Aar gammel,

  1. Flere have ogſaa ſøgt at hjelpe ſig med den Forklaring, at Dovre har været en anſeet Høvding, ſom foſtrede Harald; en Forklaringsmaade der dog er ſaare mislig.
  2. Fagrſkinna Cap. 4. Snorre, Halfd. Sv. S. Cap. 9. Flatøbogen, om Halfd. Sv. Cap. 7. Ágrip af Noregs konunga sögum Cap. 1. Histor. Norvesg. Fol. 7. a. Der er endnu et Sagn paa Hadeland om at Halfdan druknede ved at kjøre tilbage fra et Beſøg hos en Frue paa Hermandsrud, veſtenfor Randsfjorden. (Fayes norſke Sagn S. 164). Det rimeligſte er dog kun at han kjørte over Røkensvigen, eller den Vig af Randsfjorden der ſkærer ſig ind til Røken forbi Brandabu Kirke; thi paa hiin Tid var vel neppe Veſtſiden af Randsfjorden bebygget.
  3. Snorre, Halfd. Sv. Saga Cap. 9.