Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/336

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
308
Halfs Levetid. Hjør den ældre og yngre.

og Starkads Ophold hos ham falder endog, som det synes, tidligere end hans Ophold hos Frode[1]. Fundinn Noregr opstiller derhos en Genealogi, hvis Rigtighed vistnok er noget tvivlsom, ifølge hvilken Signy, Hagbards Elskede, bliver Søskendebarn til Høgne af Njardø; deraf følger dog, at Hagbards Broderdatter Hagny antages at være i samme Generation som Sølve Hognesøn[2]. Det er altsaa umiskjendeligt, at Hagny uadskilleligt henhører til Halfs Tidsalder, og at hun umuligt kan have været samtidig med Brage Skald, eller omkring Aaret 820 født de omtalte Tvillinger til Verden. Og her bliver Landnáma, hvis Troværdighed i Stridstilfælde maa sættes over Halfssagas, af fortrinlig Oplysning. Landnáma veed intet om, at Hjør, Tvillingernes Fader, var gift med Hagny. Den fortæller, at Hjør herjede paa Bjarmeland, og fangede der Kongens Datter Ljufvina, som han egtede, og om hvem den nu beretter det samme, som Halfssaga beretter om Hagny. Landnámas Beretning, der næsten kan ansees som Are Frodes, nedskreven i Slutningen af 11te Aarhundrede, er upaatvivleligt bygget paa Traditionen inden Geirmunds egen Familie, og derfor mest at stole paa, ikke at tale om, at Brødrenes mørke Udseende lettest forklares ved deres tschudiske Herkomst paa mødrene Side[3].

Vi faa altsaa een Hjør, der var Halfs Søn, der hevnede sin Fader tilligemed Sølve, og som var gift med Hagny, Hake Haamundssøns Datter; en anden Hjør, gift med Ljufvina, og Fader til Geirmund og Haamund Heljarskind. Disse Hjørver maa have været forskjellige Personer, hvilke af senere Sagnfortællere, med Udeladelse af Mellemled, ere forvexlede Paa saadanne Udeladelser af Mellemled, og Forvexlinger af Personer med samme Navn, hvortil det ovennævnte Opkaldelses-System gav saa megen Anledning, finder man saa hyppige Exempler, at man heller ikke kan tage i Betænkning, at antage saadant ogsaa at have været med i Spillet her; der bliver kun Spørgsmaal, hvor mange Led man skal antage bortfaldne mellem Hjør Halfssøn og den anden Hjør, Tvillingernes Fader. Det sædvanlige var vistnok, og er endnu, at Sønnesønnen opkaldtes efter Bedstefaderen; i saa Fald vilde kun eet Led være bortfaldet mellem de tvende Hjørver, eller to Led mellem Hjør Halfssøn og Geirmund. Men derved vilde man dog neppe

  1. Se nedenfor § 13.
  2. Dette Slægtregister, som nedenfor nærmere vil blive omtalt, lyder saaledes: Grjotgard fik Nordmøre, hans Søn var Salgard, Fader til Grjotgard, Fader til Sølve, Fader til Høgne i Njardø, Fader til Vikingen Sølve og Hild den Mjove, gift med Hjørleif den Kvennsame … og længere nede: Sigar var Fader til Sigmund, som var gift med Hilde, Datter af Kong Grjotgard paa Møre, hans Søn hed Sigar, Signys Fader, som lod hænge Hagbard.
  3. Ogsaa Sturlungasaga (Cap. 1) omtaler Geirmunds og Haamunds Fødsel og Brage Skalds Vers, men den nævner ikke udtrykkelig Dronningens Navn, og kan derfor ikke her gjøre noget Udslag.