Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


gers Reſultater udarbeidet norſk Folkehiſtorie ſnareſt muligt udkommer, om det endog ſkulde være at befrygte, at det ſaaledes udkomne Verk ikke vilde opnaa den Fuldkommenhed, ſom det ellers vilde have faaet, om Udgivelſen endnu var bleven opſat en Menneſkealder. Der udarbejdes nu nemlig vigtige fædrelandshiſtoriſke Verker rundt om os i Nabolandene. Overalt ſøge de hiſtoriſke Forfattere at fremdrage, hvad der kan tjene til Forherligelſe for deres egen Nationalitet. Den politiſke Stilling, Norge i flere Aahhundreder har indtaget, har udſat det for, mere end andre Nationer at ſe ſin Nationalitet forglemt, og den Deel, det i ældre Tider har taget i Verdensbegivenhederne, enten ignoreret eller fremſtillet i et urigtigt Lys. Det var at befrygte, at denne Forglemmelſe, Ignoreren eller urigtige Fremſtillingsmaade vilde vedvare og befæſte ſig under vore Tiders hiſtoriſke Kappeſtrid, hvis ikke en norſk Hiſtorieforſker ſelv, ved at ſamle og udgive Alt, hvad ældre og nyere Granſkninger i hans Fædrelands Hiſtorie havde bragt for Dagen, ſøgte at modarbejde de falſke Foreſtillinger, der ellers, naar man ganſke overlod Feltet til Udlændingen, ſandſynligviis vilde udbrede ſig.

Disſe Grunde ville ogſaa, ſom jeg antager, befri mig fra enhver Sigtelſe for Ubeſkedenhed eller utidigt Haſtverk, fordi jeg ikke har holdt mig tilbage og ventet paa at den Hædersmand, med hvis Navn jeg har tilladt mig at pryde dette Skrift, vilde udgive det Verk over Norges Hiſtorie, ſom han gjennem en fleeraarig Række af Forelæsninger maa antages at have udarbejdet. Det er netop den beſtemte Forſikkring fra ham ſelv, at et ſaadant Arbeide fra hans Haand, der af os alle ſaa længſelsfuldt imødeſees, ikke endog paa meget lang Tid er at vente, ſom har bragt mig til at udarbejde og udgive nærværende Verk, der, hvilke end dets Mangler kunne være, dog, ſom jeg haaber, altid vil kunne afhjelpe de væſentligſte Savn, og bidrage til i det mindſte at adſprede nogle af de Taager, der i Tidens Løb have ſamlet ſig og desværre altfor længe hvilet over flere og det ſaare vigtige Partier af vor Hiſtorie.

Efter at have forudſkikket disſe Bemerkninger, eller, om man vil, denne Undſkyldning, maa jeg yttre nogle Ord om Verkets Anlæg og Plan. Jeg har med Flid kaldt Verket „det norſke Folks“, ikke „Norges“, eller „Norges Riges“, eller „Norges Kongers“ Hiſtorie. Det var min Henſigt, at levere en ſaa vidt muligt tro og fuldſtændig Fremſtilling ej alene af Landets politiſke eller ydre, men og af Folkets indre Hiſtorie, af Folkelivet i dets Udvikling og Fremſkridning; ej alene af Fyrſternes, men og af Folkets egne Bedrifter. Jeg har derfor ikke udelukkende kunnet holde mig til Nordmændene i Norge, men har ogſaa maattet forſølge deres og deres Efterkommeres Skjæbne, hvor de have nedſat ſig udenfor Norge, ſaa længe ſom de have vedligeholdt den norſke Nationalitet. Mit Skrift kommer ſaaledes til lige ſaa meget at omfatte Islands, Færøernes og de øvrige norſke Kolonilandes Hiſtorie, ſom