Side:Dass - Samlede Skrifter 1.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XVI

ania, Dr. Hans Munch, der faa Aar efter blev forfremmet til Biſkop i Kriſtiansſand og omſider døde ſom Kriſtiania Biſkop „af Soveſyge.“ Ligeſom denne uduelige og lidet værdige Prælat ſkyldte en Smule Slegtſkab med Kriſtian den 5tes Frille baade Doktorgraden, ſom han fik uden Diſputats, og ſine hurtige Fremſkridt paa Embedsbanen, ſaaledes ſynes han ſelv at have trukket Broderen med ſig og hjulpet ham længere frem, end denne trættekjære og uhæderlige Mand fortjente at naa. Da Mag. Paul ordineredes, ſluttedes i Biſkop Krogs Overvær en ſaadan Akkord mellem ham og Petter Daſs, at den førſte ſkulde oppebære dennes tilgodehavende Indtegter af Nesne mod en Sum af 100 Rdl., der ſkulde afbetales terminvis; da han indſattes af Provſten i ſit Embede, forſtrakte Petter Daſs ham med Penge; da han ſtrax efter giftede ſig med en forældreløs Preſtedatter og ingen af hendes Frænder vilde paatage ſig det, holdt Daſs Bryllupet i ſit Hus og beſtred alle Udgifterne derved. Vinteren efter laante han ham, hvad han trængte til ſin Husholdnings Tarv. Tiden led, og Daſs ſaa intet til Betalingen, men hørte nok ymte om, at Skyldneren tidt og ofte forgreb ſig paa hans gode Navn og Rygte. Høſten 1690 lod han da ſin Tjener reiſe til Magiſteren om Pengene, „men nød ei den Ære at ſe hverken Brev eller Penger, ſaa min Forhaabning paa den ene Side om Gjenſvar, paa den anden Side om Betalning blev i begge Dele fruſtreret“. I et ſenere Brev til Munch klager Daſs i fyndige og hvasſe Ordelag boer dennes utaknemlige og uværdige Adfærd; Sten Wirthmand havde fortalt ham og vilde under Ed vedſtaa ſine Ord, „at Herr Magiſter med ſtor Bitterhed ei alene mod min ringe Perſone, Navn og Levnet, men end og mod mit hellige Kald, Gaver og Embede haver ſig ladet forlyde. Er det Betaling for mine laante Penger?