Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/70

From Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest
70

af dem Livet til udi ſaadanne indvortes Krige. Men for nogle hundrede Aar ſiden, beſynderlig efter Foreningen med Dannemark, havde de ladet ſee ſaa ſtor Lydighed mod Øvrigheden, at de kan tiene til Exempel derudi for alle andre Nationer. Dette have de høilovlige Konger af det Oldenborgſke Huus ogſaa merket, og derfor havt en beſynderlig Eſtime for ſamme Nation, og brugt altid en ſtor Deel af dem til deres Liv-Guarder. Man kand ſige til de Norſkes Berømmelſe, at, ſaa grumme og hidſige de ere mod deres Fiender, ſaa føielige og lydige ere de imod Øvrigheden, ſaa at man i nogle hundrede Aar faſt ingen Urolighed eller Opſtand haver hørt udi ſamme Rige, hvilket jeg veed ikke, om mange Nationer kan berømme ſig af.

Hvad deres Tapperhed er angaaende, da tør jeg underſtaae mig at ſige, at deres Lige nu omſtunder ikke findes. Mange ſkulde vel tænke, at jeg ſiger ſaadant for at ſmigre for mine egne Landsmænd, hvilket ellers er en almindelig Lyde hos Skribentere. Men jeg vil ikkun bede enhver, der fatter ſaadanne Tanker, læſe ſamme Nations Hiſtorie og Bedrifter, ſaa vel hos Svenſke, ſom Danſke Skribentere, ſaa ſkal han finde, at faſt ingen Fiende har havt nogen Fordeel mod de Norſke. De Svenſke ſelv, ſom alle Tider have havt ſtore Tanker om deres Manddom, maa mod deres Villie bekiende, at de Norſke udi Tapperhed intet give dem efter. De Norſke derimod agte ſig langt høiere end de Svenſke og grunde de Tanker, de derudi have om dem ſelv, paa de mange herlige Seiervindinger, ſom de ſtedſe med ulige Magt have erholdet over ſamme ellers ſtridbare Nation. — — — Hvad Folk de Norſke ere, have de Svenſke beſynderlig fundet til Søes, hvor de have contribueret faa meget til de ſtore og herlige Seiervindinger, dette Rige ſtedſe imod Sverrig haver erholdet. Dette er Aarſag, at Fremmede heller antage Norſke Matroſer end andre udi deres Tieneſte, ſaaſom de ere ikke mindre haarde og beqvemme til at udſtaae alle de Uleiligheder, ſom Krigen fører med