Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
10

for Smaabørn. I en af dem blev Holberg anbragt allerede, „ſaaſnart han begyndte at tale“, thi man „ræſonnerede ſaaledes: Lad ham kun brav øves i det Tydſke, det Danſke læres af ſig ſelv.“ Siden kom han i Latinſkolen. Her ſynes han allerede at være bleven optagen i 1692, altſaa endnu før Moderens Død; og viſt er det, at han var Elev af Skolen i Slutningen af 1694, thi da ſees af en gammel Protokol, at han og hans to Brødre var tilſtede paa Biſpegaarden, hvor der efter Tidens Skik uddeltes Klæder til Diſciplene. De tre Holberger fik bedre Klæder, end de øvrige, hvilket udentvivl kom deraf, at de anſaaes for de fornemſte.[1] Men Aaret efter døde Moderen. Ved Skiftet efter hende fik Ludvig en liden Arv af henimod 30 Rdl. i rede Penge og dertil lidt Jordegods til en Skyld af 7 Løber. Hans Formynder blev Morbroderen Peder Lem, en Borger i Bergen, og ſamtidig blev der tænkt paa en ny Beſtemmelſe for ham, nemlig at lade ham gaa den militære Vei. Officersbørn kunde i den Tid lettere end andre komme ind paa denne, og det var derfor almindeligt, at disſe valgte Faderens Stand. Det var endog ikke ſjeldent, at de i ſpæde Barneaar bleve indſkrevne ſom Underofficerer og fik en liden Gage ſom ſaadanne, og hvor beſynderligt ſaadant tager ſig ud efter Nutidens Foreſtillinger, var det dog ikke ſaa underligt endda, at de nød denne Underſtøttelſe, thi Officerslønningerne vare baade ſaare ringe og bleve kun uregelmæsſigt betalte, ſaa at militære Embedsmænd ofte kun paa denne Maade blev i Stand til at ſørge for ſine Sønner. En af Holbergs ældre Brødre havde allerede forlængſt, ſkjønt han gik i Latinſkolen, nydt en ſaadan Korporalsløn, og nu ſkulde ogſaa Ludvig have en lignende fra det oplandſke Regiment, ved hvilket han indſkreves. Nu traf det ſig ſaa, at der i Gudbrandsdalen levede en Præſt Otto Munthe i Fron,[2]

  1. Norſk hiſt. Tidsſkrift 2 R. 11. S. 182 flg.
  2. Fra denne Mand nedſtammer den adelige Familie Morgenſtjerne.