Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
9

paa hans Dyd, Moderation og kriſtelige Hjertelag mod alle Menneſker.“ Han var ſaa anſeet, at der endog fortaltes, at man havde hørt „en ſagte Muſik i Kirken“ den Nat, der fulgte paa hans Begravelſe.

Oberſtlieutenant Holberg var gift med Karen Lem, hvis Fader var Lektor i Theologien (et Embede, ſom ophævedes i det følgende Aarhundrede) i Bergen og tillige Sognepræſt til det nærliggende Landkald Fane († 1663), og hvis Moder var en Datter af den bekjendte Biſkop i Bergen Mag. Ludvig Munthe. De fik tolv Børn, af hvilke dog kun tre af hendes Kjøn bleve voxne. Den yngſte i den hele Flok var den ſiden berømte Forfatter, ſom efter ſin Oldefader, Biſkoppen, fik Navnet Ludvig. Here vi Intet om hans Fædreneæt, ſaa kjende vi deſto flere Slægtninger af ham paa Mødreneſiden, thi Biſkop Ludvig Munthe var „Stamfader til en ſaa talrig Efterſlægt, at han kan forſvare en Plads blandt Norges Patriarker“.[1] Der har foruden Holberg været mange betydelige Mænd blandt den Mands Efterkommere.

Chriſtian Holberg døde i Marts 1686. Han efterlod ſin Familie i nogenlunde gode Kaar, men ſnart omvexledes disſe med Armod, thi i September ſ. A. rammedes Byen af en ødelæggende Ildebrand, ved hvilken Enken og Børnene miſtede det meſte af ſin Eiendom, ja endog ſelv nær vare blevne indebrændte. Hvad de havde tilbage, var nogle Bondegaarde, bortbygſlede til Leilændinger mod en yderſt ringe Afgift. Men Karen Lem var en husholderiſk Kone, og de ti Aar hun levede med ſine Børn, forſtod hun at bevare det lille Jordegods uformindſket.

Imidlertid voxede Ludvig Holberg op i Bergen. Her var en ſtor Del af Befolkningen, ſom bekjendt, dengang tydſk, og der gaves derfor ogſaa tydſke Pugeſkoler

  1. Holbergs egne Ord i hans latinſke Levnetsbeſkrivelſe. Endnu i 1864 udgav Profesſor Caspari paany Biſkop L. Munthes Catechismusforklaring.