Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
9

paa hans Dyd, Moderation og kristelige Hjertelag mod alle Mennesker.“ Han var saa anseet, at der endog fortaltes, at man havde hørt „en sagte Musik i Kirken“ den Nat, der fulgte paa hans Begravelse.

Oberstlieutenant Holberg var gift med Karen Lem, hvis Fader var Lektor i Theologien (et Embede, som ophævedes i det følgende Aarhundrede) i Bergen og tillige Sognepræst til det nærliggende Landkald Fane († 1663), og hvis Moder var en Datter af den bekjendte Biskop i Bergen Mag. Ludvig Munthe. De fik tolv Børn, af hvilke dog kun tre af hendes Kjøn bleve voxne. Den yngste i den hele Flok var den siden berømte Forfatter, som efter sin Oldefader, Biskoppen, fik Navnet Ludvig. Here vi Intet om hans Fædreneæt, saa kjende vi desto flere Slægtninger af ham paa Mødrenesiden, thi Biskop Ludvig Munthe var „Stamfader til en saa talrig Efterslægt, at han kan forsvare en Plads blandt Norges Patriarker“.[1] Der har foruden Holberg været mange betydelige Mænd blandt den Mands Efterkommere.

Christian Holberg døde i Marts 1686. Han efterlod sin Familie i nogenlunde gode Kaar, men snart omvexledes disse med Armod, thi i September s. A. rammedes Byen af en ødelæggende Ildebrand, ved hvilken Enken og Børnene mistede det meste af sin Eiendom, ja endog selv nær vare blevne indebrændte. Hvad de havde tilbage, var nogle Bondegaarde, bortbygslede til Leilændinger mod en yderst ringe Afgift. Men Karen Lem var en husholderisk Kone, og de ti Aar hun levede med sine Børn, forstod hun at bevare det lille Jordegods uformindsket.

Imidlertid voxede Ludvig Holberg op i Bergen. Her var en stor Del af Befolkningen, som bekjendt, dengang tydsk, og der gaves derfor ogsaa tydske Pugeskoler

  1. Holbergs egne Ord i hans latinske Levnetsbeskrivelse. Endnu i 1864 udgav Professor Caspari paany Biskop L. Munthes Catechismusforklaring.