Side:Daae - Christiern den Førstes norske Historie.djvu/93

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest
87

ningerne af sin Magt sydover til Hamar, hvor de bemægtigede sig Bispegaarden, hvilken allerede dengang synes at have været vel befæstet og forsynet med et stærkt Taarn.[1] Biskoppen sammesteds, Gunnar Thorgardssøn, havde, som vi vide, tidligere været en ivrig Tilhænger af Kong Karl og var udebleven fra Kroningen 1450, og det er ogsaa, som det Følgende vil vise, ikke umuligt, at han ved denne Leilighed kan have lagt et lignende Sindelag for Dagen. Men de Svenske bleve ikke længere Herrer paa Hamar, end de havde været det i Throndhjem. Der blev fra Oslo truffet kraftige Forholdsregler til at fordrive dem. Hr. Hartvig Krummedikes Foged, Borgerskabet i Oslo[2] og en forøvrigt ubekjendt Mand, Hans Jyde, (sandsynligvis anfører for nogle opsendte danske Tropper) med Følge satte sig i Bevægelse mod Hamar, gjenerobrede Bispegaarden og „grebe og sloge saa mange der vare“.[3]

  1. N. Nicolaysen, Norske Fornlevninger, S. 74—75.
  2. I Christiern II’s Ungdom hed det (1508), at Oslo By i sin Velmagt, det vil sige, før Rostokkerne tilreve sig al Handelen, havde kunnet, stille „fem eller sex hundrede rige og velemnede Mænd, Norges Rige til Hjelp, Trøst og Bestand, naar behov gjordes.“ (Dipl. Norv. III, S. 753). Maaske kan der ved denne Ytring have været tænkt paa denne Begivenhed, udentvivl en af Borgernes faa krigerske Bedrifter.
  3. Disse hidtil ganske ubekjendte Træk skyldes et i Geheimearchivet (Samlingen „Personalia“) bevaret Stykke af et egenhændigt Brev fra Eggert Frille til hans Hustru, dat. Lødøse 19de Juni (1453). Det stemmer forsaavidt ikke ganske overens med Dipl. Norv. VIII, No. 349, som Hr. Eggert kun omtaler et Indfald af Jørgen Karlssøn, i hvilken Henseende det throndhjemske Brev naturligvis maa tillægges størst Troværdighed. Den endnu existerende Del af Brevet, der er mig meddelt af Archivassistent Frederik Krarup, lyder saaledes:
    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
    „at Antonia skal lades met øl oc spysning och skal efft … ort folk som ær j then Østræ seyen, thet holt hemelige hoss thic; jtem ma thu vithe, at Cristoffer kom met synæ metfølgære j fredags til Mastranden, oc haue wij ecke en fongit hiid til byen ther aff swa got som en Lubisk. Jtem Kong Karls folk røcthe jn i vinters j Trondheem, grebe mæstær Olæff oc Hr. Hinric Jenssen oc