Side:Daae - Christiern den Førstes norske Historie.djvu/102

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest
96

efter at denne, havde givet ham Leide, hvilket dog skulde være skeet, førend Christiern naaede Bergen.[1] Men hvad enten nu denne noget underlige Beretning er sand eller ikke, vare ialfald Hr. Olaf og hans Broder Hr. Peder hos Christiern i Bergen den 2den Oktober 1453. Der holdtes paa denne Dag et Møde i Talestuen i Sortebrødreklostret, hvor norske og danske Rigsraader vare tilstede, og hvor Hanseaternes Mellemværende med Hr. Olaf og hans Broder kom under Forhandling og Bestemmelser vedtoges for at bilægge Tvistemaalene.[2] Samtidig, ja rimeligvis samme Dag, afsatte imidlertid Kongen Hr. Olaf fra hans Embede.[3] Hans Eftermand blev den tidligere nævnte svenske Ridder Hr. Magnus Gren, der allerede otte Dage efter dette Møde optræder som Fehirde i Bergen. Ved at give denne Mand norsk Forlening kunde Christiern synes at have overtraadt sin Haandfæstnings Bud, men rimeligvis har Hr. Magnus Gren allerede nu været forlovet med den norske Arving, med hvis Haand han tillige opnaaede Indfødsret, nemlig Jomfru Gertrud Narvesdatter (af de saakaldte yngre Rømere), en Stifdatter af Hr. Henrik Jenssøn, med hvem hun forøvrigt kort efter kom i en Retstvist om Østraat Gaard.[4] Hr.

  1. Lüb. Chron., hg. v. Grautoff, II, S. 160. („Verne in Norweghen in een bevloten monnekekloster, der em de konynk nicht volgen konde“).
  2. Dipl. Norv. VII, S. 448 fgg.
  3. v. Gherens utrykte Krønike: „Dar worden vorgeuen clage vnde tosprake jegen her Oloff Nielsson vnde de vogede vnde buende etc. Upp der hallen to den Swarten Closter worden gelesen der Stede priuilegie vnd och dat lochbok vnde holden over eens. Do suluest ward her Oleff Nielssen affgesettet van der vogedye to Bergen vnde her Magnus Groen in de stede.“ I Registraturen over Breve i Kong Hans’s Cancelli (et Hefte i 4to paa 12 Blade fra Begyndelsen af det 16de Aarhundrede, i Geh.-Arch.,) findes følgende uden Tvivl til dette Aar henhørende Notits: „Item eth Konnyng Christierns breff, at han ighen kalder hwess breff her Oluff Nielssøn haffde paa kronens lænn nordenfields i Norge“. (Medd. af Registrator Chr. Plesner).
  4. Herom se mine Oplysninger i Norsk hist. Tidsskr. III, S. 228—229.