Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/36

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest

26

CHRISTOFER COLUMBUS.

siske Skole, saa at de vel har lært Kunsten i sin Hjemstavn; den virkelige Sammenhæng er da snarest, som ogsaa den samtidige genuesiske Forfatter Gallo antyder, at Sønnerne, da det gik nedad med Faderens Virksomhed, har brudt med det Haandværk, de var oplærte i, og ere udvandrede, som saa mange Landsmænd, for at tjene udenlands som praktiske Sømænd og Karttegnere.[1] Nogen synderlig Uddannelse udover den tarveligste Skolegang kan vel Columbus ikke have modtaget hjemmefra; man har saaledes gjort opmærksom paa den Besynderlighed, at han selv til Italienere kun skriver paa Portugisisk og Spansk, hvilket kunde tyde paa, at han neppe har faaet nogen litterær Opdragelse i sit Hjemland. Hans egne Udtalelser tyder ogsaa paa, at det først er efterhaanden, i Livets Skole, navnlig under sine Ophold i andre Lande, at han har samlet sig Kundskaber og gjort dyberegaaende Studier. I et bekjendt Brev fra 1501 siger han om sig selv: »Jeg har stadig staaet i Forbindelse med videnskabeligt dannede Mænd, Geistlige saavelsom Lægmænd, Latinere og Grækere, Jøder og Maurere og af andre Sekter. Herren har støttet min Tørst efter Viden, han gav mig Erkjendelsens Gave. Søfartskyndighed gav han mig i rig Fylde, i Astronomi gav han mig hvad jeg havde Brug for, ligesaa i Geometri og Arithmetik. Desuden gav han mig Forstand og Øvelse i at tegne Karter og at kunne indføre paa dem Byer, Floder og Bjerge paa rette Sted. Jeg har studeret alle Slags Skrifter, historiske Værker, Krøniker, Filosofi og andre Videnskaber.« 

Efter 7de August 1473 forsvinder Christofer Columbus fra Genua og Omegn; vi kan derfor ikke nærmere følge hans Udviklingsgang efter 1473, men vi kjender dog dens Hovedtræk. Han har selv sagt om sine Søreiser i sin Dagbog paa den store Oceanfærd (21 Dec. 1492): »Jeg har faret tilsøs i 23 Aar uden stor Afbrydelse, jeg har seet hele Østen (Levanten) og Vesten

  1. »Brødrene Christofer og Bartolomeo Columbus, af Herkomst Ligurer, var fødte i Genua af tarvelige Forældre og levede af Uldvævning (thi Faderen var Væver og Sønnerne en Stund Farvere). De fik i sin Barndom lidt Skoleundervisning, og da de blev voxne, gik de efter sine Landsmænds Skik ud paa Søreiser« (Christophorus et Bartholomæus Columbi fratres, natione Ligures, ac Genuæ plebejis orti parentibus et qui ex lanificii (nam textor pater, carminatores filii aliquando fuerunt) mercedibus victitarent... Hi siquidem inter pueriles annos parvis literulis imbuti, et puberes deinde facti, de more gentis in navigationes exiverant). Muratori XXIII, 1, fol. 302.