Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/35

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest

25

COLUMBUS’S UNGDOM OG TIDLIGSTE SØREISER.

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

han i 1472 og 1473 nævnes sammen med sin Fader og Moder i Savona som »Væver fra Genua«. Af disse og andre Brevskaber fra Familien har Harrisse gjort det sandsynligt, at Christofer og hans Broder Giovanni er bleven myndige (25 Aar) mellem 25de Mai 1471 og 7de August 1473, altsaa er fødte efter 25de Mai 1446 og før 7de August 1448, og da Christofer er den ældste, er han sandsynligvis født i 1446—47. At Columbus er født i selve Byen Genua, synes at være sikkert, da han selv kalder sig stadig »Genueser« og taler om Byen Genua som sit Fødested, det han i sit Testament har bestemt store Gaver til; i nyere Tid tror man endog at kunne paavise det Hus i Genua, hvor han er født eller ialfald opdraget. Om hans Opdragelse har Sønnen berettet, at han i sin Ungdom studerede nogen Tid i Pavia, navnlig Kosmografi, Astrologi og Geometri; italienske Historikere har villet fortolke dette som, at han laa ved Pavia’s Universitet, og søgt at finde ud, hvem der her have været hans Lærere. Man har imidlertid i nyere Tid betvivlet ogsaa dette og henvist til, at den forholdsvis fattige Væverfamilie neppe har kunnet have Leilighed til at holde en Søn ved »Studium«, ialfald maa dette Ophold i Pavia have været ganske forbigaaende; det vilde ogsaa være unaturligt for en Genueser at søge Uddannelsc i Kosmografi i Pavia, naar Genua selv var netop et Hovedsæde for denne Kundskab. Baade Christofer Columbus og Bartolomeo havde uddannet sig som Karttegnere og hørte vistnok som saadanne til den genue-