Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest

24

CHRISTOFER COLUMBUS.

men denne nyeste Theori blev strax slaaet ihjel og reiser sig vel neppe mere. I vor Tid har flere Historikere, især Harrisse, fundet saa mange paalidelige Vidnesbyrd om Columbus’s virkelige Familieforhold, at ialfald hans Herkomst kan betragtes som sikker. Hans Familie var ikke adelig, men Haandværkere i Genua. Hans Farfader, Giovanni Colombo, var Væver i Genua, indvandret fra den nærliggende Landsby Terrarossa, hvorfor ogsaa Efterkommerne (f. ex. Christofer selv og hans Broder Bartolomeo) stundom kaldte sig Colombo de Terrarossa (eller paa Latin de Terra rubra). Giovannis’s Søn Dominico var ligeledes Væver og forekommer i Notarialakter i Genua og Nabobyerne mellem 1439 og 1494; at han var Opdagerens Fader, kan bevises af et Thingsvidne efter hans Død, hvor hans Sønner Christoforo, Bartolomeo og Diego siges at være i Spanien (in partibus Hispaniæ commorantes). Dominico eiede Hus i Genua, men levede delvis i Quinto (ved Aar 1445) og i Savona (ved Aar 1470); han var i nogen Tid velstaaende og i forskjelligartet Virksomhed, men efterhaanden gik det nedad med ham, og han synes at være død i Fattigdom, dog understøttet af Sønnerne. Med sin Hustru Susanna Fontanarossa, der stammede fra en Væverfamilie i Distriktet Bisagno nær Genua, havde han 4 Sønner og 1 Datter. Den ældste af Sønnerne var den senere Admiral og Opdager, de yngre hed Giovanni Pellegrino (død tidligt), Bartolomeo og Jacobo eller Diego; den yngste var født omtrent 1466, men om de ældre Brødres Fødselstid kan man kun gjøre usikre Slutninger. En samtidig spansk Historiker Bernaldez, som har kjendt Columbus, siger rigtignok, at Columbus ved sin Død (1506) var omtrent 70 Aar gammel, altsaa var født ved 1436; men Columbus’s Søn og Biograf citerer et Brev fra Faderen af 1501, hvori han skal have sagt: »i tidlig Ungdom gik jeg tilsøs, og siden den Tid er nu gaaet over 40 Aar«; han skulde altsaa være bleven Sømand ved 1460, og da Sønnen tilføier, at han da var 14 Aar gammel, kommer man til den Slutning, at Columbus var født 1446. Men ogsaa denne Slutning bliver usikker derved, at Citatet vitterlig er falsk; det citerede Brev er ogsaa bevaret andetsteds, og deraf ser man, at Columbus i 1501 siger, at han i 40 Aar har »søgt at udgrunde Verdens Hemmeligheder«, ikke at han har faret som Sømand i 40 Aar; han angiver altsaa Aarene om 1461 som det første Tidspunkt, da han begyndte at tænke og forske selvstændigt. Det eneste visse og paalidelige, vi ved om Columbus’s Ungdom, er at