Side:Brandt - Forelæsninger over den norske Retshistorie 1.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


passende Udvalg af selve de gamle Lovtexter uundværlig for den, som vil erhverve sig blot nogenlunde Indsigt i vor ældre Ret.

Jeg har ikke anseet det rigtigt i et Kompendium som dette at indlade mig synderlig i nogen Drøftelse af omtvistede Punkter. Derimod har jeg overalt, saavidt muligt fuldstændig, anført andre Forfatteres Skrifter, saavel hvor deres Resultater falder sammen med, som hvor de afviger fra mine, deriblandt ogsaa Arbejder af mindre Betydenhed. Vor retshistoriske Litteratur er desværre endnu saa liden, at intet Bidrag tør oversees. At jeg dog ikke har citeret K. Maurers Udsigt over de nordgermaniske Retskilders Historie, Kr.a 1878, og R. Keysers Norges Stats- og Retsforfatning i Middelalderen (Efterl. Skr. II. Chr.a 1867), har alene sin Grund i, at dette ansaaes overflødigt, da disse Skrifter helt igjennem behandler de samme Emner, som jeg, og jeg saaledes maatte have citeret dem paa hver eneste Side. At jeg flittig har benyttet disse ypperlige Arbejder, haaber jeg let vil vise sig.

Jeg maa meget beklage, at Professor Dr. Gustav Storms højst interessante Oplysninger om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagabøters Love, i Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1879 No. 14, først kom mig tilhaande, efter at omtrent Halvparten af Bogen var trykt. I andet Fald vilde jeg have fundet mig foranlediget til en i flere Stykker forskjellig Fremstilling af § 9 og især § 14. Nu har jeg alene kunnet anbringe de vigtigste Berigtigelser som Tillæg.

Kristiania, Juni 1880.