Side:Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger.djvu/726

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

518 N “ backe oc Marstrand 3. fieringer til siøes. Men fra Torsby och til Marstrand l mijll. Der wi komme thil Marstrand fuldes bispen oc de som met hannem vaare hiem medt her Christiern att bliffue der hoss han– nom. i Her Christierns hustrues naffn er Susanna LinnertZdaatter, bygmesterens daatter paa Bahuss, oc er hun hollensk.l Samme dags afften den 4. Augustj effterat bispen vaar kom- men till Marstrand kom den gode mand Axell Gyldenstiern’ til Marstrand der klocken vaar ved 9. slætt. 00ügfit“t= Samme dag den 4. Augusti klart solskienn syduest vind bleste ““m’ iche rett hart men god sacht vind. 9 Then 5. Augustj om morgenen tilig schreff bispen den gode mand Axell Gyldenstiern till om dett vaar noget som hand ville haffue vdrettet paa religionens vegne, da schulle dett skie. Och der breffuitt vaar schreffuit kom Axels tienere til bispen, oc sagde att Axel lod hannem bæde att hand ville komme til hannem til borgmesters Mogens Pederssøns oc væ[re] hans giest till middags Saa sende bispen strax sin dreng til Axel met breffuitt. Samme dag den 5. Augusti visiterit bispen kircken vdj Mar- strand. 0c predickett selff den text Rom. l3. de magistratII; loci 2. I. De causis magistratus. 2. De vsu. i 0ch vaar samme thid ingen all borgemesterne tilstede, och ? gandsche faa aff raadett men ellers vaar der en stor hob all b0Y– ’ gerne och borgersker. Item vaar och samme tid Peder Paæbt ’ tilstede. Effter predicken haffde bispen sin formaning til menighedev ther sammestedtZ, om Gudtz ords fiittige tilhørelse och betrach- telse. 0m deris schole att holde ved macht och icke at lade forfalde. Disligiste deris kircke at bygge oc forbedre och andett saadant mere. Z Lennert von Porten omtales i Her-ske rigËsregistx-anten-, III, e. 558 ɔ0C „murmestersvend“ paa Baahus. Dels af de i det nævnte ver-k indeholdte k0ÐtÞ breve, dels af de regnskaber fra Baahuslen, som findes i de danske arkiWY– sees, at der i slutningen af det l6de aar-hundrede, medens 8ten Malteestu fiY befalingsmand over lenet, foretoges meget betydelige arbeider paa BnhM M– der paa den tid i det væsentlige fik det udseende, som det siden beho1dt, 0t som endnu kan g:jenkjendes i dets ruiner. 9 Statholder i Norge og befalingsmand paa Akershus 1588–160l. SmIgt C– –W– note 1.