Side:Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger.djvu/725

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

5l7 i Søndags forgangen, om Christj graad offuer Hierusalem, och om – Hierusalems ynckelige forstørring, och huad wi haffuer deraff att lære. Luc. 19. Siden gick bispen ned til bords vdj borrestuen och vaar samme thid til bords met bispen och her Jens, her Michell och hans høstru Karin, item her Christiern y Marstrandî som da kom der till bispenn; her Find och 2 aff kirckeuergerne ther y Torsby. Och da atter iblant andett talet bispen om den Wskickelige væ- sen som ther haffuer verit vdj Torsby medt dett eller som er skeed Hellig kors thid aff andre gield der omkring och aff Suer- gitt medt deris voxe børn och andet sligt som de haffuer da offret til Torsby til det hellige kaarss, huicket er en vrang GudZ dyr- ckelse, och skal for ingen deel tilstedis dem. Och lod bispen dem høre it vdkast til den gode mand Steen Malthesønn her om. Thj hand haffde i acht att schriffue hannem thil om samme wski- ckelige væsen, men hand lod thet fare denne gang. Samme dag den 4. Augusti strax maalthid var giort drog bis- penn fra Torsby och vaar klocken samme thid imellum 1 och 2 slætt. Oc fulde hannem her Michell, her Jens Basse her Chri- stiernn vdj Marstrand her Find. Och droge wi til Lyckebacke lig- gendis 1 fiering fra ’I’orsby (och haffuer sit naffn aff Lycke kircke 2 annex til Torsby, som wi haffde paa den høyre haand, i øster fra os 1 pilskud). Och droge wi denne samme vey siste gang bispen vaar her och foer till Marstrandt. Saa lagde wi vd medt 3 baader fra Lyckebacke. Paa den ene baad vaar bispen, her Michell Basse oc her Christiernn i Marstrandt. Paa de andre tho baader vaar bispens folck och tøgett, saa och her Jens i Torsby, och droge wi om Bratholmen“ den samme vey 80m wi komme sidste gang bispen visiterit her nedre, siden imel- hun Koøen och Kloffuerøen som strecker sig vd imod Marstrand, der droge wi igiennom it smaldt sund kallis AlbridtZ sund 1 fie- ring ira Marstrand Siden komme wj til Marstrand, och vaar klo- CI(en samme thid, ved 5. slæt efftermiddag. Och er imellum Lycke- -§–- “ Hr– Kristjern Ni1sæn, efter-følger af den s. l95 under 4 Apri1 1594 nævnte hY– Jvns; det viser sig af det følgende, at den i 1594 omtalte kapel1an, hr. NîIE, fre1ndeles var i denne stilling hos den nye sogneprest. ’ 8EIIgn. ovenfor, s. 193. . smIgu. ovenfor, s. 194, hver og-saa de straks efter nævm,ɔ ateder, Koön, Klöf- V2I’ðn og Albrechtsund, omtales. “