Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


84 i Om Kirkens Bygning-smacdc er kun lidet bckjcndt. Den met- gil i Begyndelſen af det ſjortende Aarhundrede en, ſom det ſynes, temmelig omfattende Reparation, ſom omtales i et Par Breve fra den Tid, der ere ſkrevne af Biſkop Arne (1305–1314.) Det ene af disſe er til hans Broder, Audſinn, der var Korsbroder ved Ktiſt- kirken og befandt ſig paa en Udenlandsrejſe Biſkopen beder ham deri bl. a. om, at han, hvis han kom til den pavelige Kurie, ſom paa den Tid holdtes i Poitiers, vilde udvirle hos Baven, at han maatte faa en beſtemt Del af den Kirkerne i Bergens By og Stift tillvmmende Fjerdedel af Tienden (f. Ex. 60 Mark Sterling), ſamt ſkaffe ham Underretning om, hvad det vilde kaſte at opnaa en ſaadan Begunſtigelſe, og paa hvor lang Tid den kunde tilftaaes. Derhos bad Biſkopen ſin Broder ſkaffe ham en eller anden ung Mand, der fvrſtod ſig paa at tætte Tage og navnlig vidſte, hvorledes man lægger Sliſer og bryder denne Stenart ud af Bjerget; ſaaſremt han dertil endnu forſtod ſig paa andre Kunſter, f. Ex. at male og forfcerdige Glasvinduer, var dette ſaa meget deſto bedre Dog ønſkede Biſlopen, forinden han kom op til Bergen, at faa Beſked om, hvor dyr han var. Dette Brev er ſandſynligvis ſkrevet i 1308. Af det andet, der er dateret Bergen 12te September 1312, fremgaar det, at der til Kirkens Iſtandſcettelſe fremdeles tiltrcengtes betydelige Summen Da Biſkopen ſamtidig ved ſin Rejſe til Konciliet iBienne og Ophold i denne By havde paadraget ſig en ſtor Gjeld, blev det nu til at betale denne og de med R:eparationen følgende Udgifter “beſtemt, at et Aars Indtægt af alle for Øjeblikket ledige Præbender og andre gejſtlige Benefieier, eller af dem, ſom bleve ledige inden fem Aar, ſkulde afholdes i dette Ojemed1). Kirken havde et ſeerflilt Skrudhus (Sakriſti), i hvilket des- uden Do1nkapitlet holdt ſine Moden Dette nævnes førſte Gang ved Forhandlingerne mellem Kong Haakon Haakonsſøn og Hertug Skule -sj:–-:–:j-– Sognekirter for derigjennem at forbedre Korsbradrenes Bilkaar. l)ipl. Nat-v. V, No. 7 flg. Det eneſte Prabendelald paa Landet var maaſke Ullensvang, hvis „reetor“ i 13D0 var Domkapitlets scho1aetians. Smſtds. VlIl, No. 51–68. !) Maaſte ſtaar ogſaa det af Kong Magnus under 15de Januar 13s5 ud- ſtedte Brev om, at alle, ſom ſkyldte gammel eller ny Gjeld til Bergens ,Kirke“ og Bilkop, ſnareſt ſkulde inddetale denne, i Forbindelſe med den ſamme Bengeforlegenhed. 1)ip1. Nat-v. ll,Ra. 210. Jfr. V1l, No. 142. De omtalte Breve af 13G og 1312 ere trykte iUdgaven af Hjør-gyn„jar 1:ült’sl:inn„, S. 131. Om en i det trettende Aarh. foretagen Qmbysning af Kriſt“klrlen, ſe Fvrtidstnindesſoreningens 1arsberetning for 1871, S. –15L. Sturlungaſaga V., ud (l, L. IV–)