Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


83 føjes ndtrykkelig, at den ſjette Præbende paa den venſtre Side af Koret kaldtes Nikolai Præbende, ſaa at den maaſke har været for- enet med Alteret af ſamme Navn.1) “) Præbenderne have viſtnok i Almindelighed været henlagte til hver ſit Alter, hvilket ogſaa antydes af Udtryk, ſom proebedda1–laa at 125.1s al- t,ari eller at I)1’Gd1’8 alt,ari eller at Mai-in altari i Hr-ist.sl:irls„jd. 1)iI)l. Nor-v. I, No. 194; ll, No. 20t7; ll(, No. 229, jvnf. med I, No. 196 og I1, No. 215 og 305 og Codex diplom. modaet. Mdd1caliv. S. 145. Sandſynligvis have de ogſaa været knyttede til beſtemte Kannikeſtole iKoret, idet de i Bjørg- ydjar l:alfel:idd S. 29–31 ovregnes ſom I)’l’j1uQ VI–1ededt1a id de1tro ohoro, secddda I)r., der-tie I)r., qva1–to pr., qvidt,a pr., vente pr. III de:t1–o ehoro, og I)t-ilde I)reebedd,a in siUist-1’O ohoro, sC0ull(I8 I)0st 0lavi, te1–tie pr. ejdsc1e1d chori, gydt-to I)r., qvidta I)r. in sjl1jst-1’O cI1oro, vente III–. (krv3bedda Nicolai dudc vooatdr.) Denne Henferelſe til de to Sider af Koret kan ikke vel have Henſyn til Altrene (ſaaledes ſom P. A. Munch antyder paa det i foregaaende Note anførte Sted), da disſe – ialfald for enkeltes Vedkommende – bevislig laa udenfor Koret, og maa derfor viſtnok have været beſtemt efter de Sæder, der vare forbeholdte Præben- dernes Indehavere i de i lkoret opſtillede Kanikeſtole. J B„jo-rgydjar IkHllsHl1u anferes, ſom i Texten bemærket, kun Navnet paa den ene Præ- bende, og ſelv dette er ferſt tilføjet 150–200 Aar efter Bogens Affattelſe. Derimod har Gdvard Gdvardsſen, ſom i ſin „Bergens Beſkrivelſe“ (Part 2, Bog 1, 1tap. 2) efter Bjerg halft-le. leverer en Fortegnelſe over det til Kriſtkirkens Præbender henlagte Jordegods (ikke trykt i Udgaven af dette Skrift i Norſke Magaſin, l1), tillige anført Præbendernes Navne: l21–eel)edc1a .Iaoobi (prid1a I)r. id c1e:tro cho1–o 1do„joris ecclesiæ Bergen- sis) – seoddc1a I)r. ’1’ridito.tis – der-din III–. e„jdsde1d cho1–i ’1’ridit,atis – at-naiv et Halver-c1i sQllCl,8 III–. – andets pr. c0kI)Ol’js Christi – vi-. sSuCl-B All11B (se:t,a preebedc1a jll de:tro choro) – Ms8llj (I)ri1da III–sebedda id oidistro ohoro e„jdvdem eccleoiee)–I“’“abiadi et 8e1)astiani (seondda post 0lai) – ’1’ridital-jo (te1–tie pr. ejdsc1e1d chori) –- sanot.æ Cat,hai-idw (qva1–t,v. pr.) – 8ydnevee (qvidta III–. in sidist1–o choro) – se:ta, “dddc vocatnr p1–E–hende Nicolai Hvorfra han har hentet disſe Oplysninger, angiver han ikke, – maaſke er det fra en yngre Afſkrift af Hjør-g. lcülfslr. Saafremt de ere rigtige, have altſaa Præbenderne kun for en Del havt Navn efter de Helgene, til hvem Kirkens Altere vare indviede. Derved er ogſaa at mærke, at den nævnte Forf. har faaet St. Annas Navn (efter hvem en Præbende er benævnt) ind ved det af Gunnar Raaſvejn opfatte Alter, hvilket maaſke kunde antyde en Forbindelſe mellem dette og St. Annas Præbende J FrimannsSamling af Stiftelſer og Gave- breve, I, S. S opregnes Præbenderne ved Kriftkirken med de ſamme Navne ſom hos Edvard Edvardsſon, medens der ſammeſteds S. 4 og 5 meddeles en anden Fortegnelſe fra det 17de Aarh., der tildels har ganſke andre Navne. – I Abſalon Pedersſøns Kapitelsbog fra det 16de Aarh. nævnes folgende Præbender: Annæ, Lanrentii, Blaſii, Iacobi, Vor Frue og Magni. N. Nieolayſen, Norſke Mngaſin, I, 190, 191, 225,2b7, 3b5 og 382. Som ovenfor (S. 23). bemærket, var det bergenſte Domkapitel forholds- vis fattigt. Af denne Grund tillagde Biſkopen det i 1271 flere af Byens M