Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


82 ſcerdig i 1j64, da den blev benyttet ved Magnus Grlingsſøns Kroning. Kirken havde et meget højt Taarn. Paa Højalteret ſtod et prægtigt Slrin med den hellige Sunnivas Levninger, ſom i 1170 vare blevne flyttede derhen fra Salø. Den ſtore .ſtriſtkirke var Kathedrallirke for Bergens Stift, men havde derimod ingen Menighed. Foruden det omtalte .5øjalter, der ogſaa kaldes Sunnivas Alter, nævnes der i den gamle Jordedog over det gejſtlige Jordegods i Bergens Stift, der gaar under Navn af Björ8ynjar I(sIf8Icj1llh endnu følgende Altere ved Navn: Marioe Alter (ved den nordre Vceg, udenfor Koret, næſt Nikolasſtuken), Paals Alter, Halvards Alter, Iakobs Alter !), Lafrants (I.aurentij) Alter, det andet Marice Alter (ſom Gunnar Raaſvejn lod opſcette2) og Brødre Alter. Dertil kommer endnu et Nikolas Alter, der maa have ſtaaet i den omtalte Nil:ola88tülca og givet denne Navn, et Thomce Alter med dertil hørende ’1’hotna8– 8tülca, der forekommer i et Diplom fra Begyndelſen af det trettende Aarhundrede,“) et Katharinas Alter, ſom førſt nævnes i et Brev fra 1529,“) og endelig et førſte Gang i 1340 omtalt Korsalter.8) Kirken har ſaaledes ialt havt tolv Altere,s) og dertil ſvarer ogſaa det i ſamme Iordebog opgivne Tal af dens Prcebender, der lige- ledes udgjorde tolv, ſex for hver Side af Kirkens Kor.7) Det til- “) J I)ipl. Nor-v. V., No. 142 omtales en .IaI:obsstül:a (Aar 1340.), ’) Saa lyder Texten i Björ8. l:ülfsl:. S. 33. Edvard Gdvardsſøn til- føjer i,Bergens Beſkrivelſe“ (Part L. Bog 1, Kap. 2) „hvilket Gunnar Naaſvend lod efle S. Annsv.“ “) I)ipl. Nor-v. VlI, No. 94. “) Norſke Fornlevninger, S 418. “) 1)ipl. Nor-v. l, No. 263; I)l, No. 229. Alteret laa ved Sverres Grav. Fortidsminbe,sſoreningens Aarsberetning 18“72, S. 141. “) J Norſke Fornlevninger, S. 418 antager N. Nieolayſen, at Sunnivas Alter var et fra Højalteret forſkjelligt Alter og mener ſaaledes, ſda han paa den Tid endnu ikke var bleven opmærkſom paa Korsalterets Tilverelſe) at Kirken talt havde havt tolv Altere. Med Korsaltetet ſkulde den altſaa, hvis denne Forudſætning var rigtig, have havt tretten Altere. – I 1)ip l. N O1’V. VlIl. No. 4 nævnes maaſke Sunnivas Alter i Kviſt- kirken. Under Kriſtian den Førſtes Ophold iBergen 1450 fik Domkapitlet Hardanger Len paa Betingelſe aſ, at det daglig ſkulde lade ſynge en Mesſe om St. Olaf i Krtſtkirken,for det Altet, ſom ſtaar paa Nordſiden ved Kordøren“, ſamt anſtille Forbpnner for Kongen og Dronningen. 1)ipl. Nor-v. I., No. 81s. ’) J Bj ør8ynjv.r luilfslrinn (S. 29 flg.) bruges Udtrykkene: daler og sinistor ohorns, hvilke Nieolayſ en (anfsrte St. Side 417) ſor- tolker, ſom om Kirken har havt to forſkjellige Kor. Disſe Udtryk maa dog viſtnok forklares anderledes, om hefte og venſtre Side af Koret. Ogſaa L. A. Munch har (Norſke Folks Hiſtorie ll,S.879) opfattet Udtrykket paa denne Maade – Taarnet navnes Bjsl:npssc3g-ar, I, M–