Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ſid ſtadig fremkaldte, og ſom vare dem til ſtor Plage. Dette ſidſte Arbejde blev fuldført i en eller halvanden Dag, og Baglerne lagde da atter ud i Sundsvaagen, hvorfra de kunde holde Udkig med Haakon Jarl, naar han nærmede ſig. Da denne ſtrax efter ſaaes komme ſejlende over Harbfjøen, ſejlede de frem imod ham og gjorde derefter en meget heldig Manøvre, ved hvilken de kom væk, medens Birkebejnernes Flaade ſejlede nordover til Bergen. Ved ſin Ankomſt hid ſik de af Bor- gens og Kongsgaardens Ruiner ſe, hvad der imidlertid var fore- gaaet, og de, ſom havde overgivet Borgen, maatte da høre drøje Be- brejdelſer, fordi de havde handlet faa ubetænkſomt. Der blev mt ogſaa Tale om, hvad der ſkulde gjøres, enten gjenreiſe Borgen, eller lade den blive liggende i Ruiner Jarlen var ikke videre ivrig for, at der ſkulde tages fat paa dette Arbejde, hvorimod Dag- ſinn Bonde, ſom tillige var Sysſelmand over Hørdaland, holdt paa, at det var nødvendigt at gjenopføre Borgen for derved at have et faſt Punkt i Bergen. Han drev ogſaa ſin Vilje igjennem, og Bymændene maatte nu atter hjælpe til ved Gjenopførelſen af de ſamme Verker, ſom allerede havde bragt ſaa mange Lidelſer over deres Stad. Da Iarlen, ſom frygtede for, at Baglerne un- der hans Ophold i Bergen kunde foretage noget mod Kong Junge, der laa tilbage i Viken med en forholdsvis liden Styrke, af den Grund ſnart drog øſtover, bleve Dagſinn Bonde og Peter Stepper tilbage ſom Befalingsmand og for at fortſætte Arbejdet med Borgens Gjenopførelſe. Den ſidſtnævnte af disſe to havde ogſaa faaet ſin Huftru, Fru Ingebjørg til Bergen og havde hende der i Jons- kloſteret, hvor han ogſaa ſelv tilbragte den ſtørſie Del af Dagen. Tilſynet med Borgarbejdet beſørgedes ſaaledes næſten alene af Dagſinn; men uagtet al den Iver, „ hvormed han drev paa dets Udførelſe, lykkedes det ham dog ikke at faa det tilendebragt, førend Baglerne atter ſamme Sommer kom tilbage. Disſe havde nemlig erfaret, hvorledes det ſtod til iBergen, og kom derhen i det Haab at gjøre en god Fangſt. Ingen ſynes at have anet deres Komme, førend de en tidlig Morgen vare der og ſtrax omringede Borgen med en ſaadan Hurtighed, at de Birke- bejner, ſom laa nede i Byen, bleve afſkaarne fra denne, og da de ſenere forſøgte at trænge derind, bleve ſlagne tilbage. Peter Stev- per undkom med ſin Huſtru og flygtede til Stavanger, medens Dag- ſinn Bonde blev indeſpærret paa Borgen, hvor han blot havde 25 Mand om ſig, og hvor han, da det gryede ad Dag, blev angreben af Baglerne. Disſe tilbede ham førſt Gtid; men derom vilde Dagſinn