Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/79

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


M ikke høre og forſvarede ſig i det Sted med ſtor Tapperhed, indtil det lykkedes Baglerne at faa ſtablet brændbare Materialier op rundt om Borgen. Dette blev mere, end Birkebejnerne,.ſom desuden for en ſtor Del vare ſaarede under Kampen, kunde udholde, hvorfor Dagſinn anholdt om Grid. Men hertil fik han kun det Svar tilbage, at de vel nu ikke behøvede mere Grid end om Morgenen. Derhos hentede Baglerne nu Kirkeſtiger fra Byen, ſom de ſatte op til Muren „ſor at forſøge en Storm Da lod Dagſinn den unge .lkongeſøn Haakon, ſom han havde hos flg i Borgen, hejſe nedad Muren i et Toug med den Bøn, at de da ialfald vilde give ham Grid. Ligeledes lod han hejſe ned et koſtbart Sværd, ſom han vilde ſkjænke ſin Svoger, Gyrd Skjaalge, der var en af Baglernes Høvdinger Denne modtog baade Kongebarnet og det medfølgende Sværd; men idet han i dette Øjemed var henne i Nærheden af Borgmuren, talte Dagſinn til ham og bad ham anvende ſin Indflydelſe for at ſkaffe dem Grid.1) Gyrd gjorde ogſaa dette og henvendte ſig ſtrax til Kong Phil- ippus, idet han tilbød at ville give ſin hele Ejendom til Pant paa, at Dagſinn ikke for Fremtiden vilde føre Vaaben mod Bag- lerne. Denne hans Mellemkomſt havde ſtrax den heldige Virkning, at Kong Philippus lod blæſe til Husthing, forat, ſom han ſagde, Baglerne ſelv kunde raade for, hvorvidt Dagſinn ſkulde faa Grid. Alle vare imidlertid imod at give ham denne; men da desuagtet Gyrd vedblev at bede for Svogeren, ſagde Kongen, at han ſkulde byde denne alene Grid. Men Dagfinn afſlog dette, ſaa- fremt det ikke ogſaa blev tilſtaaet alle hans Folk. Dette Svar ſynes at have gjort Indtryk paa Philippus, ſom nu ſagde til ſine Folk, at de dog burde lade Birkebejnerne, ſom kun vare faa i Antal, og dertil ſtærkt medtagne, beholde Livet, da der under disſe Omſtændigheder ikke var nogen Ære at vinde ved at tage dem af Dage, og disſe hans Foreſtillinger vil-kede omſider ſaa meget, at Baglerne gik ind paa at lade de Folk, ſom vare paa Borgen, ſlippe med Livet, men heller ikke mere. De maatte gaa ud vaabenløſe og uden .lkapper, og alene Dagſinn ſik Lov til at beholde ſin Staalhue. Der var ſaaledes en ſtor Forſkjel mellem denne og den forrige !) Med Henſyn til den Vanſkelighed, ſom der er ved at ſaa det, ſom ſor- tælles i Inge Baardsſøns Saga om den unge Kongeſøn, til at ſtemme med den Beretning, ſom indeholdes i Haakon Haakonsſøns Saga, kan henviſes til P. Fl. Munch, Det norſke Folks Hiſtorie, Ill, 522 flg. Hu