Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


65 Borgen, hvor han ſkal have ſeet paa den gjenværende Proviant, ſom han ikke ſandt var ſærdeles meget, og derfor gav Sverting det Raad at overgive ſig, hvilket ogſaa denne fulgte med en ſaadan Iver-, at det næſten faar Udſeendet af, at den hele Henvendelſe til Erkebiſkopen har været et Komedieſpil for, at han derved bagefter kunde dække ſig, og at han i Virkeligheden har været en hemmelig Ben af Baglerne og af den Grund bl. a. ſkaffet den meſte Proviant tilſid e. Efter ſit eget Tilbud optraadte Erkebiſkopen ſom Underhand- ler for Beſætningen og afſluttede en foreløbig Overenskomſt under Forbehold af Kong Philippus’s Samtykke, efter hvilken det ſkulde være Birkebejnerne tilladt at drage ud af Borgen med alt det Gods, ſom Enhver ejede. Saaſnart Kongen ſelv kom til Byen, anerkjendte han øjeblikkelig den afſluttede Overenskomſt, og ſom en Følge deraf fandt Overgi- velſen Sted den følgende Dag, rigtignok til Baglernes ſtore Mis- fornøjelſe, ſom paaſtode, at Borgens Fald ’alligevel havde været uundgaaeligt, og at de paa denne Maade gik Glip af en ſtor Del af ſit retmæsſige Bytte Borgen blev efter Overgivelſen underſøgt af Baglerne, ſom der fandt Proviant i Mængde, men for øvrigt ikke meget af Gods og Koſtbarheder Blandt det, ſom de fandt, var der ogſaa en Stol, ſom havde tilhørt Kong Sverre, hvilken Philippus nu ſkjænkede til Et-kebiſkopen, og ſom ſenere hen længe ſkal have været at ſe i Kriſtkirken i Nidaros Efterat Borgen paa denne Maade, ſom man troede, var bleven tøxnt, ſtak Baglerne Ild paa den, hvorved Muren revnede og ſmeltet Smør i Mængde randt nedad Borgvæggen, ſaa at det viſte ſig, at Ranſagningen ikke paa langt nær havde været tilſtrækkelig. Ved denne Brand blev ogſaa den nedenfor Sverresborg liggende Kongsgaard ’antændt gjennem Gniſter og lagt i Aſke. Efterat Alt var brrendt, ſom kunde fortæres af Jlden, blev det meſte af de tilbageſtaaende Verker nedreveti Løbet af to Dage, da man ſkyndte ſig meget af Frygt for, at Haa- kon Jarl ſkulde komme øſtenfra, forinden de vare færdige. Paa den ſidſte Dag blev det virkelig ogſaa meldt, at Jarlen var ven- tende øſtenfra, og da forlode Baglerne ſtrax –Byen og lagde med ſine Skibe ud til Florevaag. Imidlertid kom han dog ikke denne Gang, og da det blæſte en ſtærk Nordenvind, ſom maatte hindre hans Sejlads, lagde Baglerne efter en Dags Fravær atter ind til Byen for at fortſætte det ved Rygtet om hans Nærmelſe aſbrudte Nedrivningsarbejde. Ved dette maatte nu ogſaa Byfolket „hjælpe til, og de gjorde det ganſke villig, da de ſaaledes haabede at blive forſkaanede for en Gjentagel.ſe af de Krigsuroligheder, ſom Borgen Ings. lkielſen: drrgen. 5