Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


M over langs Kyften, hvor de overalt, hvor de kom, opkrævede alle kongelige Indtægter De kom ſandſynligvis til Bergen i Midten af Auguſt og fandt da Borgen beſat med en Styrke af henved 240 Mand. De forſøgte ſtrax et Angreb, men bleve ſlagne tilbage af Birke- bejnerne, hvis Høvdinger ved denne Lejlighed vare Dagſinn Bonde, Thorgrim af Ljaanæs og Thord Braſe. Baglerne holdt ſig ſiden om Natten ombord paa ſine Skibe, der dels laa for Anker ude paa Baagen, dels vare fortøjede ved Munkebryggen paa Nordnesſiden, men opholdt ſig om Dagen jævnlig oppe i Byen, der ſaaledes nu atter maa være bleven opbygget efter Branden i 1198. Naar de ſaaledes vare iland, ſøgte de jævnlig op til Borgen og vexlede Skud med dennes Beſætning, hvorunder mange bleve ſaarede, men kun faa dræbte. Deres Konge, Erling Stejnvæg, viſte ſig under disſe ſmaa Sammenſtød ſom alt andet end en .ſirigshelt. En Dag havde han ſaaledes roet med nogle Skuder ind til Holmen, hvor de lagde til ved de ſaakaldte Biſtopsbrygger og derfra gik op til .ſtriſtkirken. Birkebejnerne ſaa dette og gjorde ſtrax et Angreb paa de landſtegne Bagler, ſom bleve ſlagne og t vild Flugt ſøgte ned til Bryggerne, hvor de ſprang i Søen for ſvømmende at naa ud til ſine Skibe. Nogle faldt under denne Flugt, medens Andre ſlap lykkelig ud til Skibene, og derimellem var ogſaa den ſtakkels Konge, ſom da han blev halet ombord, maatte døje ſpottende Hentydnin- ger af ſine egne Folk. Han havde nemlig forhen ſagt til dem, at de ikke maatte ſkyde paa Borgens Beſætntng, da ogſaa disſe vare hans Mænd, og fik nu det Spørgsmaal, om det fremdeles var Til- fældet; han ſvarede dertil, at ſaa forholdt ſig. Efter dette Uheld, der ikke maa have været ſaa lidet føleligt endda, beſluttede Bag- lerne at forlade Bergen og droge nordover, for det førſte til Nord- fjord, hvor Biſkop Nikolas hørte hjemme, og hvor han nu optræ- vede Landſkylden af ſit Ættegods. Fra Nordfjord, hvor Baglerne ſik et betydeligt Tilløb, vendte de ſnart tilbage til Bergen, hvor de paa ny vilde forſøge at indtage Sverresborg, forinden denne kutme blive undſat. Biſkopen havde i ſit Følge en Tydfker, der ſagde, at han forſtod den Kunſt at bygge en Mange eller Valſlynge, og at han alt tidligere havde været med paa at indtage mange Borge med ſaadanne. Han ſik nu det Hverv at bygge en Maſkine af den Sort, og der blev ogſaa bragt ſammen en hel Del Tømmer ved Borgen for at anvendes ved Arbejdet Men længere kom man ikke, da der indløb Melding om, at Birkebejnernes Hovedſtyrke nærmede ſig, og Baglerne, ſom ikke vilde oppebte deres Komme, droge ſin Vej til Biken. Da det alt var ledet langt ud paa Høſten, vilde