Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/475

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


463 havde faaet i 1801, hvorhos det borgerlige Artikler-i blev ordnet og indøvet for at beſætte de Skanſer, hvis Forſvar ikke kunde over- tages af Garniſonen. Endvidere blev det borgerlige Infanteri ſat i Virkſomhed med „Angrebs- og.Defenſionsøvelſer ſamt at ſkyde med ſkarpt“. Alle disſe Foranſtaltninger vare allerede ifuld Gang, da Stiftamtmanden modtog to Skrivelſer fra Kronprinſen, daterede Kiel 16 og 17 Auguſt, ſom ophævede enhver Tvivl om Tilſtanden, idet de indeholdt den officielle Meddelelſe om, at Krigen var udbrudt. Efter disſes Modtagelſe var det, Stiftamtmanden under 4 Sep- tember udſtedte ſin ovenfor omtalte Proklamation, der førſt blev bekjendtgjort paa Bergens Gader ved Trommeſlag og derefter trykt i det oſficielle Blad, „Adresſeaviſen,“ medens han ſamtidig dannede en Komite, der ſkulde vaage over Udførelſen af Forſvarsſoranſtalt- ningerne. Denne beſtod – foruden af Stiftamtmanden ſelv – af følgende Medlemmer: General Hesſelberg, der dog mere maa have været med paa Grund af ſin Stilling end den Nytte, han under ſin Sygelighed kunde gjøre, Chefen for det Bergenhuſiſke Regiment, Oberſt Holfeldt, .5kommandørkaptejn Frich, Amtmand Vibe, Oberſt- løjtnant Hammer, ſom allerede i 1801 havde deltaget i Ordningen af Bergens Forſvarsvæſen, Artilleri-Detachementets Chef, Kaptejn Seidelin, Ingeniørløjtnant Døderlein, Byens Præſident, Stads- hauptmanden og Chefen for det borgerlige Artilleri. Det førſte Spørgsmaal, ſom bragtes paa Bane inden denne Komite, var Udlæggelſe af Blokfkibe paa Vaagen, hvortil man førſt valgte to hollandſke Skibe, ſom netop laa der. Stemningen var i Begyndelſen afgjort for Anvendelſen af ſaadatme, og Agent Hans .Krohn viſte ſig endog ſaa oſfervillig, at han tilbød ſig at overlade et ham tilhørende Skib, „Kronprinſen af Danmark“ til dette Brug uden Betaling. Ved nærmere Overlæg kom man imidlertid til en anden Opfatning, at faſte Landbatterier vare at foretrække, da Blok- ſkibene baade vare koſtbarere og laa vel lavt paa Vandet til, at de med fuld Virkning kunde bruges imod fiendtlige Orlogsmænd. Derhos fandt man, at deres Tab, om de erobredes af en Fiende, vilde være til Skade for Byen, og denne Plan blev derfor ſnart opgiven I det Sted anlagdes der i Nordre Laxevaag et med ſex tolvpundige .5kanoner beſat Batteri, der i Forening med Batterierne paa Nordnes ſkulde forſvare det ſøndre Indløb, medens der i Dokkens Mark indrettedes et andet Batteri med omtrent ſamme Beſtykning, der ſkulde forſvare Indløbet til Solhejmsviken og Lunge-