Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/476

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


464 gaardsvandet. I det ſidſte beſtemte man ſig for at henlægge de paa Vaagen liggende Skibe. For de til Beſtykningen af disſe nye Verker nødvendige Ka- noner havde man Konſul Fasmer at takke, da han netop havde en Del ſaadanne liggende, ſom han havde iKommisfion at ſælge. Hvis ikke Tilfældet ſaaledes havde kommet til Hjælp, vilde man have været i ſtor Forlegenhed, da der paa Fæſtningen ikke var ſtørre Forraad af Kanoner, end hvad man behøvede for at kunne beſtykke de ældre Verker. Selv med den nu erholdte Forøgelſe viſte det ſig endog ganſke umuligt at udføre de mere vidtgaaende Planer, ſom man havde udkaſtet til at forſtærke Byen med flere nye Berker, og man maatte i det Sted indſkrænke ſig til det allernødvendigſte. Før-ſt i 1808 kunde der gjøres Skridt til at faa denne Mangel af- hjulpen. (Smlgn. S. 388.) Paa Stiftamtmandens Forſlag blev det endvidere beſlutter af Komiteen, at de betydelige, Staten tilhørende Kornoplag (mellem 15 og 17,000 Tønder), ſom fandtes paa Pakhuſene i Sandviken, ſkulde føres derfra for iStedet at bringes ombord paa de iLunge- gaardsvandet henlagte Skibe „i Betragtning af, at bemeldte Sand- viken, ſom ligger udenfor Byen og vender lige mod Fjorden eller Indløbet, vilde i Tilfælde af hvilketſomhelſt fiendtligt Angreb mod Byen ſtaa øjeblikkelig i Fare for aldeles at tilintetgjøres“. Denne Beſlutning blev da ogſaa udført, idet Skibenes Ejere uden Godt- gjørelſe overtoge Transporten af Kornet fra Sandviken. Derved bleve Udgifterne ved denne Foranſtaltning ſaagodtſom forſvindende. For at ſikre Vaagen mod et fiendtligt Augreb, blev det ligeledes beſtemt, at man over denne ſkulde lægge en Kjæde eller Bom „til ſammes Spærring mod en Branders Indſendelſe eller andet ſaa- dant fiendtligt Attentat mod Byen ſelv“. „ Fremdeles var det en Opgave for Stiftamtmanden og Komi- teen at træffe Foranſtaltninger til, at Byens Brandvæſen og Slut- ningsredſkaber vare i Orden, da dette netop i en Træby, ſom Bergen, var af den ſtørſte Vigtighed, om den ſkulde blive udſat for noget fiendtligt Angreb Der blev derfor „paabudt den nøjeſte Agtpaagivenhed med, at Byens Brandredſkaber holdes i vedbørlig Stand for ſtrax at kunne bruges i paakommende Tilſælde, ligeſom ellers Brand-Corpſet ſelv at være parat, ſamt Byens Borgerſkab for øvrigt, ſaa mange, ſom ikke vedkommer det borgerlige Militære, ſelv at have Vaaben i Beredſkab til Vedligeholdelſe af indvortes Orden i Byen ſelv, under indtræfſende ſiendtlige Angreb“. Naar dertil føjes, at der paa alle Landſtationer ved de fra Byen udgaaende