Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/473

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


461 udſatte for en Forſtyrrelſe af Freden, ſom, om den end ikke blev af lang Varighed, dog var et Varſel om, hvad der kunde komme og virkelig ogſaa indtraf ſex Aar længere ned i Tiden. Begivenhederne i 1801 med den heltemodige Kamp paa Kjø- benhavns Rhed den 2den April berørte rigtignok ikke Bergen direkte; men den derved vakte nationale Begejſtring gik med Lynets Fart over begge Riger og kaldte til Bevidſtheden om de Pligter, ſom Faren paalagde. I Bergen traf man hurtig Foranſtaltninger til at møde et engelſk Angreb, om noget ſaadant ſkulde komme; Bat- terierne monteredes, og enkelte nye Verker anlagdes, ligeſom mani det hele taget var ved godt Mod. Men det forventede Angreb udeblev, og Freden blev hurtig gjenoprettet. Stemningen iBergen var ſelv, da Udſigterne til en længere Krig var ſtørſt, meget be- gejſtret; man glemte de ſtore Tab, Byen havde lidt ved Fiendtlig- hedernes Udbrud, og de Farer, ſom man maatte være forberedt paa, ved Tanken paa den Mulighed, ſom der nu var for, at man kunde indlægge ſig den ſamme Ære, ſom Kjøbenhavns tapre For- ſvarere. – I 1807 og de følgende Aar, da Krigen virkelig indfandt ſig med al ſin trykkende Nød, fik derimod Bergens Borgere Anledning til i rigt Maal at vife, at de ogſaa med Taalmodighed kunde bære dennes Byrder, og at disſe ikke formaaede at lægge Baand paa deres Fædrelandskjærlighed, ſkjønt rigtignok ved enkelte Anledninger de pinlige Forhold ſynes at have tvunget denne ind i en altfor en- ſidig Retning og givet den et vel lokalt Præg. Ligeledes viſte det ſig ved en enkelt Lejlighed, at Bergens Borgere netop paa Grund af denne Enſidighed kunde bringes til et falſk Syn paa, hvorledes de politiſke Forhold i Virkeligheden ſtillede ſig, og hvad der efter disſe krævedes af Folkets Kjærlighed for ſit Land. Men i det ſtore taget var dog Krigstiden fra 1807 til 1814 en interesſant og til- talende Tid, rig paa Opofrelſer og Savn, der vare ſaa haarde, at den nulevende Slægt efter en mere end ſextiaarig Fred ikke derom kan danne ſig nogen klar Foreſtilling, men ogſaa helt igjennem fuld af Beviſer paa, at Folket elſkede ſit Land og var beredt til at bringe dette ethvert Offer, ſom var nødvendigt Bergen laa fjærnet fra Landkrigens Skueplads, men var paa Grund af ſin Beliggen- hed altid udſat for at faa Beſøg af fiendtlige Krydſere, ſaa at der af den Grund maatte holdes en ſtærk Garnifon paa Bergenhus og Frederiksberg for at modtage Fienden, om han vilde prøve et An- greb. Under Krigen bleve ogſaa de ældre Fæſtningsverker udvidede og deres Tal forøget med nye, ſom tilſigtede at ſætte den gamle