Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/470

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


458 ſpørge ſig hos Cicignon, om de ogſaa kunde faa Extraſkatten til- bage, hvorpaa de vendte hjem igjen!). De før-ſte Beretninger, ſom Regjeringen modtog om det fore- faldne, vare fra de Embedsmænd, ſom havde lidt under Bonde- hobens Mishandlinger, og hvis Standpunkt derigjennem var givet. Navnlig talte Stiftamtmand Cieignon i den Skrivelſe, ſom han under 23 April tilſtillede Rentekammeret, i en meget opbragt Tone om den Medfart, hvorfor han havde været udſat fra Almuens Side. Der blev i Anledning af disſe Klager nedſat en Kommis- ſion, beſtaaende af Viceadmiral Römeling, .5tonferentsraad Bertelſen de Cederfeld og Statsraad Kriſtian Magnus de Falſen. Disſe kom op til Bergen og tilbragte her flere Maaneder med Underſøgelſer over Opløbet, ved hvilke fornemltg Falſen ſynes at have været virkſom. Af de Breve, ſom han efter ſin Ankomſt til Bergen (un- der 23 og 30 Iuli) tilſtillede Overſekretæren i Kancelliet, fremgaar det, at han allerede da havde dannet ſig en rigtig Foreſtilling om Sagens Sammenhæng og forſtaaet, at Almuens egenmægtige Op- træden kun ſkrev ſig fra Misforſtaaelſer. Han udtalte der-i, at Folket var lojalt og modtageligt for Overbevisning, men at det gjerne vilde have Rede paa alle Ting. I denne Aand aſfattedes ogſaa .ltommisſionens endelige Jndberetning, der ſanſyn1igvis er udarbejdet af Falſen; den er fri for alle Overdrivelſer og kun dik- teret af Ønſket om at ſe alt i Sandhedens Lys. Som en Følge af denne blev der heller ikke bagefter truſſet alvorlige Forholds- regler, og Strilekrigen havde ſaaledes ingen ubehagelige Eftervirk- ninger for ſine Deltagere, undtagen forſaavidt nogle af dem vare blevne arreſterede. Stiftamtmanden, der havde været den, ſom meſt havde været udſat for den raſende Almues Mishandlinger, blev ogſaa bagefter i ſit Embede, ſom han i det hele taget røgtede paa en meget anerkjendelſesværdig Maade. Han havde jo heller ikke nu forſeet ſig i nogen Henſeende, da det enefte, ſom kunde be- brejdes ham, var, at han ikke i Tide havde truffet kraftigere For- holdsregler til at betage Almuen dens falſke Indbildninger Den ved Forbitrelſen over Extraſkatten fremkaldte Bevægelſe mellem Almuen vedvarede den hele Sommer 1765, tildels vedlige- holdt af Agitatorer. En af disſe var en afſkediget Fodgardiſt, der i Maj og Juni berejſte Bergens Stift, idet han ſkaffede ſig Friſtyds ved at indbilde Bønder-ne, at han rejſte med Breve angaaende Extra- “) Brev fra Stiftamtſtrioer Klow til Rentekammeret af So April 1765.