Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/469

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


457 de egentlige Almuesmænd, ſom ved denne Lejlighed udmærkede ſig ved at ophidſe den uvidende Masſe og beſtyrke denne idens forud- fattede Jndbildninger om Embedsmændenes Forurettelſer. Ogſaa hele den paafølgende Dag, 19 April, forblev Almuen i Bergen, hvor dens Nærværelſe virkede meget ængſtende, og hvor man paa denne Dag gjorde Alvor af det Løfte, ſom Stiftamt- manden havde givet om at tilbagebetale de Beløb, ſom vare ind- komne ved Extraſkatten. Fogden Bildſøe modtog disſe Penge fra S’tiftamtſkriver .5klow, der paa denne Maade ialt udbetalte 9,300 Rdl., hvoraf viſtnok det aller-meſte blev overleveret i Bøndernes Hænder De af Byens Indbyggere, der havde været med i den foregaaende Dags Optøjer, ſynes ikke at have været ivrige for at faa ſine Penge tilbage. Af de mange af Byens 400 Brandfolk, ſom havde taget Del deri, var der kun en eneſte, ſom forlangte ſin Ex-traſkat udbetalt og fik den. Byens Matroſer vilde ogſaa i Begyndelſen have ſine Penge tilbage; men Indrulleringschefen fik dem overtalt til at afſtaa derfra. Da paa denne Maade Uroſtifterne endnu, da det led mod den anden Dags Afien, ikke havde villet forlade Bergen, blev det an- ſeet nødvendigt, at træffe en Del Sikkerhedsanſtalter. Da der i dette Øjemed bragtes Krud og Kugler til Vagten, blev dette op- daget af nogle af Byens Pøbel, ſom raabte: „Dette Krud og Kugler vil blive til Dokkers egne Pander,“ hvilket Vagtens Of- ficerer opfattede ſom en Truſel om, at det ſnart ſkulde gaa varmt til, og derfor opfordrede Magiſtraten til at træffe yderligere „me8ure8 til Byens Sikkerhed“. Borgervæbningen fik derfor Paa- læg om at holde ſig parat, og der gik hele Natten Patrouiller, ſom ikke mærkede det ringeſte Tegn til nogen„Sammenrottelſe eller til det græsſelige Anfald med Mord og Brand“, ſom Magiſtraten vilde gjøre det til, at Byen havde været udſat for. Dagen efter, 20 April, fik man end yderligere Hjælp af to Kompagnier, og da der nu ogſaa blev opkjørt to Feltkanoner paa Raadſtue-Almenningen, var Faren for videre Optøjer over for denne Gang, idet Bønderne nu en for en i ſtorſte Ro forlode Staden1). Da Almuen fra Voſs 29 April kom ind til Byen for at forſøge at følge Nordhordlændingernes Exempel, opførte de ſig meget anſtændig og nøjedes med at fore- 2) Til disſe to Kompagnier blev der af Stiſtamtſkriveren udbetalt400Rdl., ligeſom der medgik en Del Penge til Garniſonen og de omtalte „tvende geſchwinde ſiydende Kanoner“