Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/467

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


455 fandt det raadeligſt at udſtede en Ordre til Fogden, at han ſkulde lade Bønderne faa ſine Penge tilbage, hvad enten de vare pantede for Skatten eller havde betalt denne godvil1ig. Da førſt rømmede de hans Hus, idet kun nogle faa af Almuen bleve tilbage for at vaage over, at han ikke kom bort, forinden Løftet var holdt, og Pengene udbetalte, medens Ordren om Gxtraſkattens Tilbagebetaling overleveredes Fogden, ſom da befandt ſig paa Raadſtuen, efter at have været udſat for en lignende Medfart, ſom Stiftamtmanden, ja endog –været truet med at kaſtes paa Søen. Efter nogen Over- vejelſe blev han nu ſlæbt tilbage til ſin Bolig i Nærheden af Ny- kirken, berøvet Hat og Paryk og med ſønderrevne Klæder, „paa en meget tragiſk Maade.“ Stiftamtmanden havde, for at redde Fogden fra videre Ubehageligheder, dikteret ham Arreſt paa Raadftuen; men Bønderne fandt ikke denne Garanti for hans Tilſtedeværelſe tilſtrækkelig betryggende og foretrak derfor at holde Vagt over ham i hans eget Hus!). Under alt dette Spetakel havde Bønderne været hjulpne af Byens Pøbel, ſom maaſke endog har taget en ſtørre Del i de fore- faldne Optøjer, end det fremgaar af de bagefter fremkomne Referater af disſe. Formodentlig har det vel iſær været Folk af Bypøbelen, der lode ſig forlyde med Truſler mod „Stiftets og Stadens Øvrig- hed“, ja, endog efter, hvad Rygtet vidſte at berette, havde truet med at ſtikke Ild paa Byen2). Dette ſidſte har dog rimeligvis kun været opdigtet, og er fremkommet af Frygt for, at de ophidſede Skarer, ſom paa denne Dag fyldte Bergens Gader, kunde falde paa en ſaadan Tanke for derigjennem at gjøre Forvirringen fuld- ſtændig. En af de værſte var en Skoflikker, der boede paa Kalfaret, ved Navn Erik Bertramsſøn. Han ſkildres ſom „en Formand og Intrigant for de gemene Bønder, der have begaaet de fleſte Rebel- lioner“, og havde ſærlig udmærket ſig i den Skare, ſom mis- handlede Fogden. Ogſaa Folk af de højereſtaaende Klasſer deltage i disſe Spektakler, og navnlig ſpillede en Iokum de Lange fra “) Under 22 April 1765 ſkrev Fogden Bildføe til Rentekammeret en Klage over den Medfart, ſom han havde lidt; endnu da blev der af nogle Bønder holdt Vagt over ham Dag og Nat af Frygt for, at han havde beriget ſig af Ex-traſkatten og nu agtede at undløbe. De indbildte ſig nemlig, at Stiftamtmand og Foged havde delt Pengene imellem ſig. 2) Denne Frygt for Ildspaaſættelſe af Pøbelen udtales ogſaa i et Brev fra Stiftamtfkriver .ftlow til Rentekammeret af W April 1765, hvori ogſaa Almuens Antal opgives til:e000 Mand-