Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/468

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


456 Flatøen, der nød megen Anſeelſe mellem Almuen under Navn af „Flatømanden“, en meget fremtrædende Rolle under det hele Opløb. Han var „fsdt af ſkikkelige Borger-ſolk her i Byen, ſom have eſter- ladt ham ſmukke Midler, men forſømt det, der er dyrebarere end Midlerne, nemlig at give ham en god Opdragelſe; thi det er juſt hans ſlette Opdragelſe, forenet med et Bondemod, der regjerede hans daarlige og tildels af Drukkenſkab foroildede Sind, da det ikke i øvrigt er ham overbeviſt at have havt noget forudfattet Forſæt eller Overlæg, Samkvem eller Forening med nogen om det forøvede“. Ogſaa han var ſornemlig med ved Fogdens Mis- handling, hvor han opførte ſig ſom en raſende. Han var netop kommen til Byen for at være tilſtede ved Skiftet efter ſin Fader, men havde med det ſamme benyttet Anledningen til at tage ſig en Rus“ og kom under denne med i Sværmen. Han var en af de ivrigſte til at ſorlange, at Fogden ſkulde kaſtes paa Søen, og da Stiftamtmandens Fuldmægtig ſagde til ham: „Det lader ilde for Dem, ſom en brav Borgerſøn, at være Anfører og i et Laug blandt en Del galne Bønder,“ blev de Lange ſaa raſende, at Fraaden ſtod ham om Munden, og han puffede Fuldmægtigen for Bryſtet, idet han raabte: „–Hvad vil I? Her ſkal lades Liv for Liv og Blod for Blod.“ Han var i det hele ſom en Overanfører for Almuen, og raabte ved enhver Lejlighed: „at hvad ham overgik, det overgik ogſaa dem; han„ vilde holde med dem, ſſaalænge der var Liv i ham; han vilde holde med dem, ſaalænge der var varmt Blod i hans Liv; der ſkulde lades Liv for Liv og Blod for Blod“!). En anden Perſon, ſom ogſaa under disſe Spektakler ſpillede en lignende Rolle, var en Liogardiſt, Ole Jonsſøn Heviken, der tog en virkſom Del iFogdens Mishandling og i det hele op- førte ſig ſom en gal Mand. Han var iBegyndelſen iſørt Uniform, men trak ſenere denne af ſig, kaſtede den til en Bonde og løb ſaa i bare Skjorten hen ad Markevejen til; da han ſiden kom tilbage, var han iſørt Vosſeklæder og var da en Hovedmand mellem Uro- ſtifterne. Disſe have formodentlig heller ikke været de eneſte udenfor . C s) I en Skrivelſe fra Chr. M. Fa1ſen til .lkancelliek, dat. Bergen W Juli 1765, heder det bl. a., at Iokum de Lange ikke var befunden „at have været i nogen Haandgjeraing, men dog at have været en betydelig Hovedmand i Henſeende hans raſende Opſørſel, Ivrighed,f ubeſindige Ord med Baaden og Skrigen, at de ſkulde kaſte Fogden i Søen, ſlaa Folk for Bryſtet, ſom vilde tale tilrette, med videre. Han har ellers ſkikkelige Midler, ſom ere in seqvestro““.