Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/461

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


449 mindſt en (i Opdals Preſtegaard) ſiden er bleven hængende. Kriſtian VII kom aldrig til Norge, og da Frederik VI var her ſom Kron- prins i 1788, kom han kun til Kriſtiania og Throndhjem Kriſtian Frederik kom heller aldrig længer end til disſe Stæder, og for Karl )I1II var hans Sygelighed en afgjørende Hindring for at komme til Bergen. Karl Johan havde ſtadig den Plan at gjøre en Rejſe til Bergen; men da han var.bleven gammel uden at have udført denne, lod han i 1833 ſin Søn, Kronprins Oskar, foretage Rejſen. Ved et mærkeligt Tilfælde ankom denne til Bergen netop paa Hundred- aarsdagen efter Kriſtian V1’s Indtog. Den meſt opſigtvækkende Begivenhed, ſom i det 18de Aar- hundrede indtraf i Bergen, var utvivlſomt Strilekrigen, ſom for de veſtenſjeldſke Landsdeles Vedkommende danner et Slags Sideſtykke til den Bondebevægelſe, der omtrent tyve Aar ſenere, under Ledelſe af Kriftian Loſthus kom til Udbrud i den ſydlige Del af det øſten- fjeldſke Norge. Strilekrigen er i ſin Oprindelſe, ligeſaavel ſom i ſine Følger et aldeles enkeltſtaaende Optrin, der nærmeſt faar ſin Betydning ſom et Bidrag til at lære den norſke Almue-K Karakter at kjende, tillige med den Maade, hvorpaa den optraadte, naar den paa en eller anden Vis troede ſig ſorurettet af dem, der havde Magten Det Opløb, ſom i Bergen har faaet Navn af Strilekrigen, var foranlediget ved de falſke Rygter, ſom vare ſatte i Omløb med Hen- ſyn til den ſaakaldte „Extraſkat“, en Kopſkat, der ved en Forord- ntng af 23 September 1762 var paalagt for at dække de Udgifter, ſom bl. a. vare paadragne Statskasſen gjennem de ſtore Udruſt- ninger, man var nødſaget til at gjøre i Holſtejn for at ſikre dette Hertugdømme.!) Denne Skat faldt i Norge meget trykkende for Almuen, fremfor alt i de veſtenſjeldſke Landſkaber, hvor Almuens Skatteevne baade i ſig ſelv var ringe, og derhos nu end yderligere forringet paa Grund af mislig Aarsvext. I det førſte Aar, hvori denne Gxtraſkat (1 Rdl. aarlig af hvert Menneſke over tolv Aar) blev tndkrævet, havde Almuen ikke gjort nogen Vanſkelighed ved at betale den; men da i 1763 Kornhøſten ſlog fejl og Fiſkerierne mis- lykkedes, forandredes Sager-nes Stilling Af Nordhordland og Boſs, der maaſke var Bergens Stifts fattigſte Diſtrikt, udgjorde Beløbet af Extraſkatten 17,714 Rdl., altſaa mere end alle de ſædvanlige Skatter j “) J Aarene 1758–1762 vare af den norſke Hær 13,520 Mand nedkom- manderede til Holſtejn, derimellem en Bataljon af hvert af de to den Gang beſtaaende bergenhuſifke Stegimenter, paa tilſammen 1200 Mand. snsv. Melſen8 serseu. 29