Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/447

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


435 4. Tvende Døttre hjemme, ſom bruger Fontanger, og en Datter paa Landet, ſom antegnes der, hun ſindes. 5. Ingen Tjeniſte-Folk, ſom boer 12arugver. 6. Ingen Tjeneſte-Folk, ſom bær Topper. 7. Ingen Mands-Perſoner, ſom jeg giver aarlig Løn. S. Toe Qvindes Perſoner, ſom jeg hver halvaarlønner, d. eene 3 Rixdl., d. anden 3 Rixdl. L jc. “ 9. Bruger Ingen Cäl’0S8S, CI1ai8e eller Wogn. 10. Bruger –ingen Cariolle. 11. Bruger ingen Spill-Iaet eller Lyſt-Baade.“ (5) „Ieg er en ruineret Mand, ſom baade Magi8traten og alt Borgerſtabet er bevidſt. Har en fattig Pigebarn, ſom tiener uden løn. Ieg ſelf bruger pur-ugve. Min Kone bruger ge- meen borgerlig Dragt. Mine Lde Døttre bruger gemeen borger- lig Dragt. Niels Iuel.“ (6) „Ieg undertegnede Borger Bærer ingen 12aryg, icke heller min Konne iontont.ie icke eller Sæt, En Søn ſom bærer paryk for hans ſuage øyen, ſom nock er vetterlig, han icke bærer den till ofuerdaad, mens for hans hellſse at prjcavere: Daa han var fierre aar gatmnel, maatte ieg lade ſætte ham en Fnutanel, ſom Dogtor og Baſker kan Nock Tæſtifiſere med mig om fornøden iøris, en datter paa half anden aar bruger ingen km1tantie icke eller ſætt. En ung Perſson, ſom ieg er formynder for, bær I2aryclc. En Pige gifuer Løn for half Aar L Rdr. L zc. En Amme for half aars løn L Rdr. L Hs. En Dreng for half løn 3 Rdr. ingen af tienſt folcken bærer hverken pur-yg eller ſætt. Hans Forman.“ For den kvindelige Del af Befolkningens Vedkommende ſynes det efter Regnſlaberne, ſom om den fremdeles i 1711 har hængt meget faſt ved de gamle Skikke i Klædedragt, ſaaledes at den med megen Udholdenhed holdt Stand imod de fremmede Moder, ſom i Form af Fontanger o. desl. kjæmpede med de nedarvede gamle Sædvaner Inden den egentlige Borgerſtand, ſaavel Handels- mændene, ſom Haandverkerne, ſynes Kvinderne fremdeles paa denne Tid at have bevaret den gamle borgerlige Dragt, og ſelv inden Embedsſtanden, der ſkulde være mere modtagelig for Paa- virkninger af denne Art, ſynes det, ſom om den ældre Generation af den kvindelige Slægt endnu hyppig har brugt den gamle borger- lige Dragt, medens det fornemlig var de yngre Damer, ſom be- nyttede Fontanger, Topper eller Sæt. Derimod have Mændene fulgt mere med ſin Tid, ſaaledes at endog Skolegutter og Haand- 28M