Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/433

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest421 1lV. Et af de Felter, paa hvilke den i 1660 foregaaede Omvælt- ning hurtigst og mest mærkbart viste sine Følger, var de norske Stæders Kommunalforfatning, der nu tabte en Del af sin tidligere Selvstændighed, idet de kommunale Funktionærer gik over til at være kongelige Embedsmænd. En Forandring, som denne, vilde i de fleste Lande saa godt som til enhver Tid have været til Skade for Stædernes Udvikling og Fremgang, hvilket dog ikke blev Tilfældet i Norge. Dels kan det ikke vel betvivles, at den saaledes indførte Forandring paa den Tid maa have fremkaldt en større Fasthed og Orden inden den kommunale Styrelse, der paa flere Maader maatte vise sine velgjørende Følger; dels maa det siges til den nye Styrelses. Ros, at den tiltrods for mange Fejlgreb dog altid var besjælet af en for hin Tid ganske human Aand. Derhvs havde allerede tidligere Borgerskabets Indflydelse paa de kommunale Anliggender kun været ringe, saa at Over- gangen i denne Henseende neppe har været særdeles følelig, og da de kongelige Embedsmænd iGrunden altid havde havt megen Ind- flydelse i Stæderne, kunde det heller ikke være synderlig paa- faldende, at ogsaa Kommunens Funktionærer gik over i disses Klasse Men fremfor alt maa det erindres, at der var vaagnet en større Foretagfomhed inden det norske Folk, som gik Haand i Haand med den nationale Fornyelse, og at det dermed var blevet saa meget vanskeligere at stanse Udviklingens Gang. Ligesom de norske Smaabyer langs Kysten tvang sig frem ved sin egen Kraft, saaledes var det ogsaa med de fra gammel Tid af bestaaende Stæder, at selv en meget overdreven Eentralisation neppe havde magtet at kue deres Fremvækst. Det første Grundlag for den nye Ordning dannede de under 30 Juli 1662 udstedte almindelige og fpecielle Privilegier for de norske Kjøbstæder, deriblandt ogsaa Bergen, hvorved bl.a. den danske Byret af 1444 fik Lovskraft for Norge, (saafremt den ikke havde havt saadan tidligere. Smlgn. S. 304). Disse Privi- legier udstedtes, medens der iKjøbenhavn var samlet en Slags Repræsentation for de norske Kjøbstæder, der bl. a. gjentog dei 1661 fra norsk Side fremsatte Begjæring-er om et eget Statskollegium